Resultaten
Alles over Huisbewaring, Inwonen en Samenwonen, Hospitaverhuur

Stel dat je een mooie kans krijgt om een half jaar in het buitenland te gaan werken (huisbewaring). Of je bent al jaren verliefd en wilt nu toch eindelijk eens onder hetzelfde dak wonen als je partner (samenwonen). Ook kan het zijn dat je een vriend of familielid uit de brand wilt helpen, omdat hij of zij tijdelijk onderdak nodig heeft (inwonen). Misschien heb je de wens om een kamer in jouw woning te verhuren aan een student of iemand anders in woningnood (hospitaverhuur). Of je wilt iemand in huis nemen omdat je zelf mantelzorg nodig hebt.

Allemaal situaties waarin je er voor iemand anders kunt zijn; iets waar Trudo natuurlijk graag in meedenkt. ‘Supporting people’ is niet voor niets ons motto. Bovenstaande voorbeelden gaan over huisbewaring, inwonen en samenwonen en hospitaverhuur. Zaken waarbij we graag faciliteren, al is dit wel aan een aantal regels gebonden. Zo dien je bijvoorbeeld altijd schriftelijk toestemming aan ons te vragen. Hieronder lees je waar je in de verschillende situaties rekening mee moet houden.

Huisbewaring

Als je tijdelijk ergens anders verblijft, met de bedoeling om binnen maximaal een jaar weer je eigen woning te betrekken, dan kun je – onder voorwaarden natuurlijk – iemand anders in je huis laten wonen.

Onder huisbewaring verstaan we dus dat jij als huurder je gehele woning in gebruik geeft aan een derde persoon. Bijvoorbeeld omdat je wil proefsamenwonen, reizen of tijdelijk ergens anders gaat werken of studeren. Het tijdelijk ergens anders werken of studeren moet dan wel in het buitenland zijn. Indien dit niet in het buitenland is, zal Trudo geen toestemming geven voor huisbewaring. Jij blijft als (hoofd)huurder wel zelf verantwoordelijk voor de gehuurde woning en het betalen van de huur. Ook voor eventuele schade en/of gebreken die worden veroorzaakt in de periode dat jij afwezig bent.

Voorwaarden

 • wanneer je wil proefsamenwonen of gaat werken, studeren of reizen in het buitenland;
 • voor werken, studeren of reizen in het buitenland gaat het om een periode van minimaal zes en maximaal twaalf maanden;
 • voor proefsamenwonen gaat het om een periode van maximaal zes maanden;
 • je vraagt en krijgt schriftelijke toestemming van Trudo minimaal zes weken voor vertrek;
 • je gebruikt de huisbewaringsverklaring van Trudo voor je aanvraag;
 • je mag geen winst maken: je mag dus niet méér geld vragen dan je per maand betaalt voor de huur;
 • huisbewaring bij een tijdelijke huurovereenkomst is niet toegestaan;
 • je hebt de huur altijd op tijd en volledig betaald en geen overlast veroorzaakt;
 • je overlegt bewijs voor de reden van huisbewaring, zoals bijvoorbeeld een arbeids- of studieovereenkomst of reisbescheiden (zoals je vliegticket).

Huisbewaring zonder onze schriftelijke toestemming is een ernstige schending van onze afspraken in het huurcontract. In zulke gevallen vragen we de kantonrechter dan ook om de huurovereenkomst te beëindigen en de woning te ontruimen.

Aanvragen huisbewaring

Voor het aanvragen van huisbewaring gebruik je het formulier 'Aanvragen huisbewaring'. Voeg bij je aanvraag wel een bewijs voor de periode van afwezigheid toe. Denk hierbij aan een arbeids- of studieovereenkomst of reisbescheiden (zoals je vliegticket), waaruit de duur van je afwezigheid blijkt.

Inwonen

Wil je een kennis of familielid tijdelijk uit de brand helpen, dan is inwonen een mogelijkheid (voor maximaal een half jaar). Als sociale woningcorporatie staan we er natuurlijk voor open als jij als huurder iemand tijdelijk wilt helpen met onderdak. Hiervoor moet je wel schriftelijk toestemming vragen. Als je iemand tijdelijk bij jou wil laten inwonen, moet je wel je hoofdverblijf houden in de woning die je huurt van Trudo. Indien je Trudo verzoekt om iemand tijdelijk bij jou in te laten wonen zonder dat je je hoofdverblijf blijft houden in de woning, zal Trudo geen toestemming geven voor tijdelijke inwoning.

Wij beoordelen of je aanvraag aan de regels voldoet. Zo mag je maximaal een half jaar iemand laten inwonen. Daarnaast mag je niet onderverhuren. Ook is de ‘inwonende’ geen officiële huurder of medehuurder, waardoor hij/zij dus geen recht heeft op de woning. Dus als jouw huurovereenkomst eindigt, dan dient hij/zij de woning ook tegelijk met jou te verlaten.

Gebruik het formulier 'Aanvraag inwoning / samenwonen' om toestemming tot inwoning aan te vragen. Let ook op dat de inwonende zich ook inschrijft bij de afdeling Bevolking van de gemeente.

Inwonen in verband met mantelzorg

Wil je een kennis of familielid tijdelijk bij je laten inwonen, omdat je mantelzorg nodig hebt, dan is het mogelijk om langer dan een half jaar iemand in huis te nemen. We stellen hieraan wel een aantal extra voorwaarden. Zo dient je woning wel passend te zijn voor de omvang en aard van het nieuwe huishouden.

Thuiswonende kinderen, of kinderen die minder dan een jaar geleden het ouderlijk huis hebben verlaten, kunnen natuurlijk ook prima voor hun ouders zorgen. Voor hen hoeft geen toestemming voor inwoning aangevraagd te worden.

Voorwaarden

Alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Trudo;

 • woning dient passend te zijn voor omvang en aard nieuwe situatie;
 • er mag géén sprake zijn van onderhuur;
 • je moet je hoofdverblijf houden in de woning die je huurt van Trudo;
 • je aanvraag wordt ondersteund door verzoek van je huisarts en informatie van je behandelend arts/specialist;
 • zodra mantelzorgsituatie vervalt gaan regels voor reguliere inwoning gelden; continuering inwoning voor maximaal een half jaar.

Daarnaast  is de ‘inwonende’ geen officiële huurder of medehuurder, waardoor hij/zij dus geen recht heeft op de woning. Dus als jouw huurovereenkomst eindigt, dan dient hij/zij de woning ook tegelijk met jou te verlaten. Mocht het einde van de mantelzorgsituatie samenvallen met de beëindiging van je huurovereenkomst, en de mantelzorger kan aantonen dat hij/zij niet direct in vervangende huisvesting kan voorzien, dan zijn wij bereid om met de inwonende mantelzorger een passende termijn af te spreken waarbinnen hij/zij een nieuwe woning dient te vinden. Hierbij gaan we in beginsel uit van een overgangsperiode van maximaal zes maanden. Zo’n periode is overigens alleen mogelijk als de mantelzorgsituatie vooraf is aangevraagd en schriftelijk door Trudo is goedgekeurd.

Samenwonen

Wil je onbezorgd genieten van de volgende stap in je relatie en een duurzame gemeenschappelijke huishouding gaan voeren met je partner, dan krijg je in principe altijd toestemming van ons om samen te gaan wonen. Regel het wel even schriftelijk en houd rekening met een aantal voorwaarden.

Zo moet je bij je aanvraag vermelden wanneer je gaat samenwonen, met wie, en wat zijn/haar geboortedatum is. Je partner is, na toestemming, overigens niet automatisch officieel huurder of medehuurder van jouw woning. Hij of zij heeft dan ook geen rechten op de woning, en zal bij beëindiging van jouw huurovereenkomst de woning ook dienen te verlaten.

Na verloop van tijd kun je natuurlijk wel medehuurderschap aanvragen. Je dient de woning dan wel samen voor minstens twee jaar als hoofdverblijf te hebben gehad.

Let op dat je het samenwonen ook altijd moet doorgeven bij de afdeling Bevolking van de gemeente.

Hospitaverhuur

Wil je een student of iemand anders in woningnood een kans geven op de woningmarkt, dan is hospitaverhuur een mogelijkheid. Het is huurders van Trudo onder voorwaarden toegestaan één kamer te verhuren aan een derde. Hiervoor dien je wel schriftelijk toestemming te vragen én de verhuur in te regelen volgens de voorwaarden van Trudo. Indien je een verzoek voor hospitaverhuur indient, zal Trudo jou en de kandidaat onderhuurder uitnodigen op gesprek.

Gebruik het formulierAanvraag Hospitaverhuur’ om toestemming aan te vragen. Trudo bemiddelt niet bij het vinden van een onderhuurder.

Voorwaarden

Hospitaverhuur is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Trudo. Die toestemming wordt verleend wanneer aan alle voorwaarden is voldaan:

 • de woning is gelegen in Eindhoven;
 • er wordt slechts één kamer verhuurd (met eventueel medegebruik van gezamenlijke ruimtes);
 • je gebruikt de hospitaovereenkomst van Trudo;
 • de huur bedraagt maximaal de helft van de door Trudo gevraagde huur, met een maximum van € 350,00 en conform het waarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte;
 • het gaat om een periode van maximaal vijf jaar;
 • de woning dient passend te zijn voor omvang en aard nieuwe situatie;
 • je moet je hoofdverblijf houden in de woning die je huurt van Trudo;
 • hospitaverhuur bij een tijdelijke huurovereenkomst is niet toegestaan;
 • je hebt altijd tijdig de huur betaald en geen overlast veroorzaakt;
 • minimaal 6 weken voordat de periode voor hospitaverhuur ingaat moet Trudo je verzoek hebben ontvangen.

Onderverhuur zonder onze schriftelijke toestemming is een ernstige schending van onze afspraken in het huurcontract. In zulke gevallen vragen we de kantonrechter dan ook om de huurovereenkomst te beëindigen en de woning te ontruimen.

Aanvragen hospitaverhuur

Voor het aanvragen van hospitaverhuur gebruik je het formulier Aanvraag Hospitaverhuur’. Voeg bij je aanvraag de volgende documenten:

 • achternaam, voorletter en volledige voornamen kandidaat onderhuurder;
 • geboortedatum en geboorteplaats kandidaat onderhuurder;
 • telefoonnummer(s) kandidaat onderhuurder;
 • contactgegevens bewindvoerder kandidaat onderhuurder;
 • uittreksel Basisregistratie personen met adreshistorie van kandidaat onderhuurder, niet ouder dan 3 maanden;
 • verhuurdersverklaring van kandidaat onderhuurder, niet ouder dan 3 maanden;
 • motivering.

Let op

Als huurder van Trudo ben je verantwoordelijk voor het gedrag van de onderhuurder. Bovendien kan onderhuur gevolgen hebben voor toeslagen.

Formulieren voor Huisbewaring, Inwonen en Samenwonen en Hospitaverhuur vind je hier

Aanvraag inwoning / samenwonen
Verzoek om huisbewaring
Aanvraag inwoning in verband met mantelzorg
Beëindiging inwoning / samenwoning
Aanvraag hospitaverhuur