Resultaten
do 14 dec 2023

Supporting People. Let’s Innovate!

Supporting People. Let’s Innovate! Zo luidt de titel van Trudo’s nieuwe strategische visie voor de komende jaren. Daarmee sporen we niet alleen onze eigen organisatie aan. Het is tegelijk een oproep aan partners en stakeholders om mee te doen. Want de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd zijn gigantisch, vragen om groot urgentiebesef en verdienen nieuwe denkwijzen en oplossingen. Hoog tijd om de gezamenlijke innovatiekracht te versterken!

Het woningtekort is ronduit alarmerend. In Eindhoven reageren geregeld meer dan 3.000 woningzoekenden op één vrijkomende sociale huurwoning. De gevolgen van klimaatverandering doen zich nu al pijnlijk voelen. Ook daarbij scoort Eindhoven niet best: de luchtkwaliteit is hier slechter dan gemiddeld in Nederland en na hevige regenval staan verschillende wegen in de stad compleet onder water. Ondertussen neemt de kansenongelijkheid in onze samenleving toe. Zeker ook in onze Brainportregio waar het economisch voor de wind gaat, maar waar de tegenstellingen tussen kansarm en kansrijk enorm zijn.

Kortom, crises stapelen zich op en dat leidt tot enorme maatschappelijke opgaven. Opgaven die voor een groot deel ook op het bordje van woningcorporaties liggen. Zo groot en zo urgent dat ze onze samenleving dwingen nieuwe wegen te verkennen.

Supporting People. Let’s Innovate!

De strategische visie Supporting People. Let’s Innovate! is niet volledig nieuw, maar een herijking van onze voorgaande vierjarenkoers. De missie van Trudo, Supporting People, blijft onverminderd overeind. Zo ook onze onderscheidende identiteit, die wordt samengevat in de kernwaarden lef, innovatief en verbindend. Tegelijk constateren we dat het tempo waarin tot dusver naar geplaatste stippen op de horizon werd toegewerkt, drastisch omhoog moet. Deels liggen die stippen nu ook aanzienlijk verder. Grote opgaven vragen immers om grote stappen en een lange adem. Daarom formuleren we in Let’s Innovate! niet alleen ambities voor de gebruikelijke termijn van de komende vier jaren, maar zijn er ook doelstellingen voor de langere termijn opgenomen. Zogenaamde ‘moonshots’ voor 2035.

Strategische thema’s

De moonshots voor de langere termijn richten zich op thema’s die door de urgentie van de maatschappelijke uitdagingen om een wezenlijk andere benadering vragen. Beschikbaarheid van voldoende woningen. Duurzaamheid van de bestaande en nieuwe woningvoorraad. Betaalbaarheid door lage woon- en energielasten. Daarnaast blijft Trudo zich sterk maken voor aantrekkelijke plekken door bijzondere, ‘andere’ woonmilieus toe te voegen aan Eindhoven. En voor inclusiviteit; Trudo is en blijft de corporatie die zich in het bijzonder richt op kwetsbare bewoners, die niemand uitsluit en die de vorming van gemeenschappen in haar complexen en buurten stimuleert en ondersteunt.

Oproep aan partners en stakeholders

Let’s Innovate! is een brede en urgente oproep waarmee Trudo ‘tractie’ wil genereren. Een kettingreactie van enthousiasme en creativiteit, die moet leiden tot de nieuwe ideeën en oplossingen waar deze tijd om vraagt. Met de nieuwe strategische visie nodigen we gemeenten en maatschappelijke instellingen, collega-corporaties en bedrijfsleven uit om met elkaar in gesprek te gaan. Om samen te onderzoeken hoe nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en grotere stappen kunnen worden gezet.

“Achteroverleunen, op je handen zitten en afwachten is voor ons geen optie”, aldus Trudo-bestuurder Edwin Jansen. “Daarvoor zijn de maatschappelijke opgaven te groot en urgent. Natuurlijk gaat Trudo in haar eentje niet alle problemen oplossen. Maar we kunnen wel inspireren en verleiden. Innovatieve concepten en producten ontwikkelen die doen navolgen, zoals bijvoorbeeld onze Slimmer Kopen®-oplossing. Het besef teweegbrengen dat we het met ons allen beter, slimmer, sneller moeten aanpakken. Die aanjager wil én kan Trudo zijn!”

Bekijk ons visiedocument Supporting People. Let’s Innovate! op deze pagina.