HOME > Over Sint Trudo > Activiteiten > bijzondere klanten

bijzondere klanten

Sinds 1999 maakt een zelfstandig team binnen onze corporatie zich sterk voor de woonbehoeften van klanten die slechts kunnen wonen in combinatie met hulp, begeleiding of zorg. Dit is het team Bijzondere Klanten, dat nauw samenwerkt met instellingen uit het maatschappelijk middenveld. Zij bieden de zorg en begeleiding, Sint Trudo voorziet in het dak boven het hoofd. Een combinatie die moet leiden tot een nieuw perspectief voor deze klanten.

Klantenfocus
Om onze ondersteuning te kunnen verbreden en verdiepen, focussen we ons binnen het brede segment aan bijzondere klanten op een beperkt aantal klantgroepen: dak- en thuislozen, statushouders, jongeren en mensen met afwijkend gedrag. . 

Alle treden van de ‘woonladder’
In 2004 introduceerde de politiek de zogenaamde ‘woonladder’, om aan te geven dat er op de woningmarkt verschillende treden bestaan tussen het leven op de straat en het regulieren wonen. De SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting) werkte dit uit tot een ladder met tien sporten binnen de categorieën dakloos, thuisloos, onzeker gehuisvest en inadequaat gehuisvest. Sint Trudo biedt voor elke trede op de woonladder passende huisvesting, uiteenlopend van opvangvoorzieningen (hostels), voorzieningen voor begeleid wonen, projectpanden voor zelfstandig wonen met woonbegeleiding en woningen waar bijzondere klanten volledig zelfstandig – met een huurcontract op eigen naam – kunnen wonen.

Woonondersteuning
Hoe divers ook, bijzondere klanten vormen een groep die in veel opzichten kwetsbaar is. Daarom hebben we onze rol van verhuurder sec uitgebreid met het bieden van woonondersteuning. Minimaal tweemaal per jaar brengt een relatiebeheerder van het team Bijzondere Klanten een bezoek aan de bewoner om te zien hoe het met hem of haar gaat. Zo proberen we een mogelijke terugval of afglijden richting oude problematiek in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen. Deze woonondersteuning richt zich in principe op een vijftal onderwerpen:financiën, wonen, onderwijs/taal, dagbesteding en sociaal netwerk. Waar mogelijk en nodig bieden we direct praktische hulp, maar onze rol is vooral signalerend en bemiddelend richting gespecialiseerde instanties.

Hostels en andere voorzieningen
In navolging van de vier grote steden in Nederland wil de gemeente Eindhoven zich inspannen om de leefsituatie van kwetsbare personen (dak- en thuislozen, verslaafden, prostituees, verloederden en verkommerden) te verbeteren en de overlast die zij kunnen veroorzaken, te bestrijden. B&W heeft daarom het Stedelijk Kompas Eindhoven ingesteld. Het doel van dit initiatief is om in 2014 alle kwetsbare personen onder dak, in zorg en op traject richting activering en zo mogelijk werk te hebben.

Sint Trudo wil een forse bijdrage leveren aan de invulling van het Stedelijk Kompas. Met name op het vlak van de maatschappelijke opvang in de vorm van wat grotere voorzieningen. Gemeente, corporaties en maatschappelijke instellingen hebben samen de afspraak gemaakt om in Eindhoven zes prioritaire voorzieningen te creëren. Daarvan neemt onze corporatie er vijf op zich; op reeds gerealiseerde locaties aan de Kwartelstraat, Boschdijk, Boutenslaan en Dommelstraat en op een nog te realiseren, nader te bepalen locatie in Woensel-Noord.