HOME > Over Sint Trudo > Activiteiten > Verhuur, beheer, leefbaarheid

Verhuur, beheer en leefbaarheid

Sinds de introductie van Slimmer Kopen® zijn al meer dan 2.800 huurwoningen bij mutatie verkocht. Ons kopen-met-korting product blijkt sterk recessieproof en het aantal neemt in snel tempo toe. Dat betekent dat de huurvoorraad sterk krimpt.

Verhuur
In kwantitatieve zin ligt desalniettemin nog een behoorlijke opgave bij het verhuren van nieuwbouw, reguliere verhuur, verhuur aan urgenten, herhuisvesting, leegstandsverhuur in de stedelijke vernieuwingsgebieden en kamerverhuur. In kwalitatieve zin gaat de aandacht vooral uit naar de verhuur aan urgenten en herhuisvesters. In beide gevallen gaat het om maatwerk en kijken we of we deze groepen ook op andere maatschappelijke ladders kunnen ondersteunen.

- Sint Trudo rekent gemiddeld de laagste huurprijzen van alle corporaties in Eindhoven. In 2011 bedroeg de gemiddelde huurprijs € 390,-. 

Beheer
Door het krimpen van de huurvoorraad neemt ook de opgave met betrekking tot technisch en contractueel beheer af. Temeer omdat klanten steeds meer zelf het contractbeheer via de website van Sint Trudo afwikkelen. In het beheer dat overblijft, zien we de afstemming met het VVE-beheer in gemengde complexen (huurwoningen en Slimmer Kopen® woningen) steeds belangrijker worden. Een andere ontwikkeling is dat we klanten in toenemende mate invloed geven op het planmatig onderhoud. Bij dat onderhoud richten we ons sterk op verduurzaming van onze voorraad. Daarnaast blijft de focus liggen op het voorkomen van huisuitzettingen via een streng maar sociaal incassobeleid en overlastbestrijding.

- Sint Trudo voert een streng, maar sociaal huurincassobeleid waarbij we via preventieve belrondes, betalingsregelingen en het inschakelen van helpende instanties proberen samen met huurders al te grote huurschulden te voorkomen. Een effectief beleid, getuige de drastische vermindering van het aantal huisuitzettingen in de laatste jaren. Ondanks de crisis bereikten we in 2011 het historisch lage aantal van slechts 12 uitzettingen. 

Leefbaarheid
Het afnemen van de huurvoorraad maakt dat de inzet van geld, tijd en energie verschuift van het niveau van de woning naar dat van de woonomgeving. Leefbaarheid wordt steeds belangrijker. Ervoor zorgen dat de omgeving schoon, heel en veilig is. Maar ook dat mensen elkaar ontmoeten en samen dingen ondernemen. Ook bij het verbeteren van de leefbaarheid kiezen we voor een actiegerichte aanpak; niet teveel praten, maar vooral doen. Bij voorkeur geïnitieerd en uitgevoerd door bewoners zelf, terwijl Sint Trudo faciliteert.