HOME > Over Sint Trudo > Organisatie > Klachtencommissie

Klachtencommissie

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over Sint Trudo of haar medewerkers. Sint Trudo heeft net als alle andere woningcorporaties een onafhankelijke klachtencommissie. Iedere huurder die niet tevreden is over de manier waarop hij of zij door Sint Trudo is behandeld, kan bij de Klachtencommissie een klacht indienen. De commissie handelt de klacht af volgens het klachtenreglement.

Om voor behandeling door de Klachtencommissie in aanmerking te komen, moet een klacht betrekking hebben op het handelen of nalaten van Sint Trudo of haar medewerkers. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u bepaalde wensen hebt, waar niet aan wordt voldaan, terwijl u vindt dat die wensen redelijk zijn. Of u hebt een klacht ingediend bij Sint Trudo zelf en vindt dat die onterecht is afgewezen. Met die klachten kunt u terecht bij de klachtencommissie.

De Klachtencommissie behandelt geen klachten over de hoogte van de huur (daarvoor kan men terecht bij de huurcommissie), onderhoudsklachten (die kan men melden bij de klachtencentrale van Lekker Leven) en klachten over regels die door de overheid zijn ingesteld. Wel kan men bijvoorbeeld een klacht indienen als een onderhoudsklacht slecht is afgehandeld. De Klachtencommissie neemt klachten pas in behandeling, als deze eerst al met de direct hoogst verantwoordelijke binnen Sint Trudozijn besproken dat is in principe de teamleider van het betreffende team.

De Klachtencommissie bestaat uit drie personen die geen binding hebben met Sint Trudo. Zij zullen klachten onafhankelijk en objectief beoordelen. Bovendien kunt u ervan op aan dat bij de behandeling van uw klacht geheimhouding in acht wordt genomen.

Contact gegevens
Klachten kunnen per email klachtencommissie@trudo.nl of schriftelijk bij de Klachtencommissie worden ingediend.
Het adres is:
Postbus 360
5600 AJ Eindhoven

Jaarverslag klachtencommisie