HOME > Over Sint Trudo > Organisatie > De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden deelnemingen.

Samenstelling
De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen. Ten minste twee commissarissen worden benoemd op bindende voordracht van de huurders. Elke commissaris is benoemd voor een periode van vier jaar, waarna één maal herbenoeming voor nog eens vier jaar mogelijk is.
Op dit moment bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende personen:

Naam Datum van
eerste benoeming
Einde van [4-jaars]
termijn (en)
Datum van
herbenoeming(en)
Uiterste datum
van aftreden
Prof.dr.ir. M. Weggeman
(werving loopt)
01-10-2009
01-10-2013 01-10-2017
Prof.dr.W.J.M. Reijnders

17-02-2011 17-02-2015 17-02-2019
M. ten Houten

28-06-2012 18-09-2016 18-09-2020
Ir. J.A. Dunnewijk  01-06-2015 01-06-2019
W. van Winden
(voorzitter)
28-06-2012
18-09-2016 18-09-2020

Bovenstaand rooster  is op 07 februari 2017 opgesteld.

Profielschetsen 
De leden van de Raad van Commissarissen dienen zowel wat betreft affiniteit en attitude als wat betreft ervaring en deskundigheid aan zekere eisen te voldoen.

Benoeming 
Benoemingen vinden in beginsel conform de nieuwe Governancecode Woningcorporaties via open werving plaats.

Taken en bevoegdheden 
De taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen van Sint Trudo zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Sint Trudo en in het reglement Raad van Commissarissen.

Toezichtkader 
De Raad van Commissarissen maakt bij haar werk gebruik van een toezichtkader.

Publicaties Raad van Commisarissen