De vermogenspositie van Trudo per 31 december 2013

Tabel: de vereenvoudigde enkelvoudige balans

De debetzijde
Aan de debetzijde van de balans staat de waarde van het sociale vastgoed, het commerciële vastgoed, Slimmer Kopen en projecten in ontwikkeling. Bij elkaar opgeteld is dat ca. € 630 miljoen. Elk onderdeel heeft zijn eigen waarderingsmethodiek.

De creditzijde
De creditzijde behoeft meer uitleg, met name de posten langlopende leningen, voorzieningen en de ‘terugkoopverplichting’ verkoop onder voorwaarden.

Langlopende leningen
De omvang van de langlopende leningen binnen Stichting Trudo bedroeg ultimo 2013 € 167 miljoen (dit betreft de € 153,5 miljoen die op de balans is gerubriceerd onder langlopende schulden plus € 13,5 miljoen verschuldigde aflossingen in 2014, welke in de balans zijn gerubriceerd onder kortlopende schulden).  De gemiddelde rente bedraagt 3,51 procent. Stichting Trudo heeft geen derivaten of andere risicovolle constructies.

Voorzieningen
Een volgende post aan de creditkant is de post ‘Voorzieningen’ van € 13,0 miljoen. Hiervan is € 7,6 miljoen gereserveerd voor aangegane verplichtingen tot aankoop van grondposities in de toekomst. Daarnaast is er een voorziening voor de reorganisatie getroffen in 2013 van € 2,1 miljoen. Ook is er een voorziening opgenomen voor onrendabele investeringen van € 3,2 miljoen.

‘Terugkoopverplichting’ verkoop onder voorwaarden
De post heeft betrekking op de woningen die met het label Slimmer Kopen® verkocht zijn. De post bedraagt € 297 miljoen.

Hier is een toelichting op zijn plaats, aangezien de term ‘terugkoopverplichting’ verwarring schept. ‘Trudo heeft met Slimmer Kopen® nooit een terugkoopplicht. De koper heeft een aanbiedingsplicht en Trudo heeft een voorkeursrecht. Ook al maken we daar in de praktijk altijd gebruik van, we zijn op geen enkele wijze verplicht om terug te kopen. En indien we een Slimmer Kopen® woning niet terugkopen heeft dat geen invloed op de waarde aan de debetzijde van de balans, daar in dat bedrag de verstrekte korting niet is meegenomen. De boekhoudregels verplichten ons Slimmer Kopen® op deze manier op de balans op te nemen.