Onze prestaties in 2013

Met Trudo’s pallet aan activiteiten geven we invulling aan de vijf prestatievelden uit het BBSH.

1. Passende huisvesten van de doelgroep

Verhuur

Tabel: de huurvoorraad naar huurprijsklasse

Nieuwe verhuringen: 847 in het gehele bezit, waaronder 276 in de opgeleverde lofts in Anton en Gerard en 62 in de opgeleverde huurwoningen in Volta/Galvani.

• 572 huuropzeggingen van wooneenheden. De mutatiegraad is 10,1 procent.

• De jaarlijkse gemiddelde huurverhoging bedroeg bij Trudo per 1 juli 2013: 2,3 procent (inflatie was 2,47%).

Inkomensmonitoring Brusselnorm: In totaal hebben we 635 wooneenheden verhuurd met een huur onder de € 681,02; 592 van de nieuwe huurders (huishoudens) van deze wooneenheden hebben een inkomen onder de € 34.229. We hebben de negentig procenteis dus gehaald, ons percentage is 93,2 procent.

• In totaal hebben we voor 31 urgenten die ons werden toegewezen bemiddeld.

• Herhuisvesting is nog aan de orde in Woensel West. In 2013 hebben we  41 huurders geherhuisvest.

• Klantevredenheid met betrekking tot verhuur is 7,9.

Beheer
• De huurachterstand van zittende huurders bedroeg aan het einde van 2013 2,2% van de jaarhuur.  Dit hoge percentage was het gevolg van de reorganisatie en een conversie op het terrein van ICT.  Op 31 maart 2014 lag de huurachterstand weer  op Trudo’s norm van 1,0 procent.

Aantal ontruimingen: 11 woningen.

Overlast: Per eind 2013 waren van het totaal van 205 meldingen 112  klachten afgehandeld; dat is 54,6 procent. Meldingen varieerden van klachten over geluidoverlast (veertig), vervuiling (27), burenruzies (25), hennepteelt (vijf), niet bewoning/doorverhuur (27), illegale inwoning/onderverhuur (33), drugsoverlast (twaalf), tuin en groen (zeven) en diverse andere oorzaken (29). Binnen die laatste categorie vallen onder meer overlast met betrekking tot intimiderend en asociaal gedrag in de buurt, misbruik van parkeerplaatsen, bergingen enzovoort. In een aantal gevallen ging het om gecombineerde klachten.

Verkoop
• In 2013 hebben we 357 Slimmer Kopen®-woningen verkocht, waarvan 182 voormalige huurwoningen en 175 wederverkopen, en hebben we 160 woningen teruggekocht.

• Ook verkochten we in 2013 vijftien marktconforme koopwoningen.

• De gemiddelde verkoopsnelheid van de Slimmer Kopen®-woningen bedroeg in 2013 69,7 dagen.

Klanttevredenheid: In 2013 kregen we voor het product Slimmer Kopen® bij de koop een 8,4. Bij de terugkoop een 7,0. De gemiddelde waardering voor de dienstverlening rond verkoop is een 8,0 en voor bemiddeling bij de financiering een 8,1. De dienstverlening rondom terugkoop werd met een 7,4 beoordeeld.

• In 2013 hebben we in totaal 40 nieuwbouw Slimmer Kopen® woningen verkocht; dat wil zeggen, nieuwbouwwoningen waarvan de koopaktes in 2013 bij de notaris zijn gepasseerd. Dit zijn 26 verkopen in Volta Galvani in Woensel West, tien woningen in De Hoge Regt in Laarbeek, twee woningen in Steensel en twee woningen in Landhof Zuid.

2. In stand houden woningbezit

Onderhoud
• In totaal werd in 2013  € 1.137.521 uitgegeven aan klachtenonderhoud.  Dat is  inclusief de lopende verplichtingen op 31 december 2013.
 
• De klantentevredenheid met betrekking tot klachtenonderhoud  was in 2013 een 8,0.
 
• In 2013 werd een bedrag van € 979.198 voor mutatieonderhoud uitgegeven (inclusief de lopende verplichtingen op 31 december 2013).

• Aan kosten voor planmatig onderhoud (inclusief contracten en groenonderhoud) hebben we in 2013 € 3.781.754 uitgeven.

Nieuwbouw
• In 2013 heeft Trudo in totaal 462 nieuwe woningen opgeleverd.

• De opgave in de stedelijke vernieuwing ligt vooral in Woensel West en in de Kruidenbuurt.

• In Woensel West zijn in 2013 62 huurwoningen, 47 Slimmer Kopen®-woningen en 22 bedrijfsruimtes opgeleverd in het plan Volta/Galvani. Voor plan Celsius is gewerkt aan een ruimtelijk plan, waarbij de bestaande bijna vierhonderd versleten woningen in vier fases zullen worden vervangen.

• In de Kruidenbuurt is het plan voor fase 3 en 4, als gevolg van de verhuurders- en saneringsheffing  opnieuw ‘on hold’ gezet.  In 2014 wordt bekeken hoe we verder gaan in de Kruidenbuurt.   

• Op Strijp-S zijn in 2014 de gebouwen Anton en Gerard opgeleverd. In de gebouwen zitten in totaal 276 lofts waarvan er 265 een huurprijs onder de liberalisatiegrens hebben. Verder is in 2014 het plan van Piet Oudolf voor de Leidingstraat uitgevoerd. De leidingstraat is een karakteristieke industriële pergola die door Strijp-S loopt.

• We hebben twee Slimmer Kopen®-woningen in project Landhof Zuid gerealiseerd. Met als gevolg dat het totale project van 44 woningen dat door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is gerealiseerd, doorgang kon vinden.   

• In de projecten Boterbocht in Steensel en Rosheuvel in Eersel  zijn in 2013 door Trudo respectievelijke tien en twaalf Slimmer Kopen® woningen voor starters gerealiseerd.


3. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer

• Trudo overlegt gedurende het jaar conform de overlegwet met haar Klantenplatform.

• Trudo heeft het beheer van het leefbaarheidsfonds in handen gegeven van het Klantenplatform. Dat betekent dat het platform zelf beslist of leefbaarheidsinitiatieven die (georganiseerde) bewoners indienen, wel of niet worden gehonoreerd.

Bewonerscomités ontvangen jaarlijks een activiteitenoverzicht, waarin de prestatieafspraken staan die we vanuit de jaarplan met hen willen maken. Jaarlijks organiseren we voor alle bewonerscomités een bewonersconferentie.

• In VVE’s hebben bewonerscomités zeggenschap over alle zaken behalve onderhoudswerkzaamheden.  De bewonerscomités kunnen dus samen met de kopers beslissen over welke services bij welke leveranciers worden afgenomen.

Individuele huurders betrekken we bij planmatig onderhoudsprojecten door hen te betrekken bij de schouw en door hen daar waar mogelijk keuzemogelijkheden voor te leggen.


4. Bevorderen leefbaarheid in wijken en buurten

• Voor leefbaarheidsactiviteiten (inclusief leefbaarheidsfonds) heeft Trudo in 2013 € 233.485 uitgegeven


5. Bijdragen aan combinatie zorg en wonen

• Eind 2013 hadden we onze doelgroep Bijzondere klanten (mensen  met een (tijdelijke) behoefte aan zorg  of begeleiding, die niet zelfstandig in hun behoefte aan woonruimte kunnen voorzien)  in totaal 403 eenheden in beheer voor 21 verschillende instellingen.

• In 2013 verhuurden we 33 nieuwe wooneenheden aan diverse organisaties in het kader van DOOR! Er werden zeventien contracten succesvol omgeklapt naar individuele huurcontracten op naam van bewoners. In totaal had ons team Bijzondere Klanten daarmee aan het einde van het kalenderjaar 122 wooneenheden in beheer voor het project DOOR! Dit is inclusief de wooneenheden van mensen die de woning inmiddels op eigen naam hadden gekregen. Eind 2013 woonden 171 personen in deze wooneenheden.

• In 2013 zijn zeven woningen aan statushouders verhuurd. Voor de huisvesting van statushouders (huurcontract op naam) had Bijzondere Klanten aan het einde van het kalenderjaar 79 wooneenheden in beheer. Deze panden werden bewoond door 159 personen. Dit is inclusief de eenheden die we van 2007 tot en met 2009 hebben verhuurd in het kader van de generaal pardon regeling.

• Eind 2013 had het team Bijzondere Klanten 33 wooneenheden individueel op naam in beheer, die werden verhuurd aan in totaal 48 bewoners. Vijf van deze panden zijn in 2013 verhuurd en negen zijn overgedragen vanuit de Trudowinkel.

• Uitstroom bij Bijzondere klanten: twintig bewoners in dertien eenheden zijn in 2013 uitgestroomd naar regulier beheer.

• In totaal had ons team Bijzondere Klanten aan het einde van het kalenderjaar 637 wooneenheden in beheer, met een totaal van 763 bewoners.