Onze financiële resultaten in 2016

Positief resultaat uit kernactiviteiten
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening noemen we binnen Sint Trudo al jaren de cijfers ‘boven de streep’. Het resultaat uit de kernactiviteiten, exclusief verkoop (zie hieronder), komt uit op € 6,2 miljoen positief. In dat resultaat zijn alle kosten van de kernactiviteiten meegenomen, inclusief de uitgaven voor leefbaarheid. De nieuwbouw in het kader van de stedelijke vernieuwing en uitbreiding is uiteraard niet verdisconteerd in het resultaat.

Het resultaat onder de streep (het boekhouden voor gevorderden) bestaat uit het boekhoudkundige resultaat uit verkoop, waardemutaties van het vastgoed en het resultaat uit deelnemingen.

Boekhoudkundig resultaat Verkoop negatief
De kernactiviteit verkoop heeft wederom een topjaar gehad. Maar liefst 650 transacties hebben in 2016 plaatsgevonden. Niettemin is het boekhoudkundig resultaat in de resultatenrekening € 1,7 miljoen negatief. Zoals ook vorige jaren al gemeld komt dat doordat, als gevolg van boekhoudspelregels, wel alle kosten, maar niet alle opbrengsten rond verkoop in het resultaat worden meegenomen.Alleen bij marktconforme verkoop worden zowel kosten als opbrengsten meegenomen in het resultaat. Bij Slimmer Kopen® in de bestaande voorraad alleen de kosten. Bij nieuwbouw Slimmer Kopen® wordt het verkoopresultaat meegenomen in het resultaat. Dat is de korting minus het verschil tussen marktwaarde en stichtingskosten.

Het negatieve boekhoudkundige resultaat komt door de ca. € 2,5 miljoen aan kosten voor onder meer bodemonderzoek, technokeuringen, taxaties en makelaardij. Aan de andere kant bedroeg het resultaat uit marktconforme verkoop € 0,9 miljoen positief.

4 x waardemutatie
Ook de waardeveranderingen van Slimmer Kopen®, het DAEB vastgoed, het niet-DAEB vastgoed en projecten in ontwikkeling wordt meegenomen in de bepaling van het resultaat. Dat noemen wij de cijfers ‘onder de streep'. Waarom? Omdat het geen daadwerkelijke kasstromen zijn.

Waardemutatie Slimmer Kopen® (Verkoop onder voorwaarden)
Ten eerste de waardemutatie van Slimmer Kopen®. Sinds de jaarrekening 2011 wordt Slimmer Kopen® opgenomen op de balans. Aan de debetzijde wordt de koopprijs opgenomen en jaarlijks geïndexeerd met de verkoopindex Noord-Brabant. Aan de creditzijde wordt de ‘terugkoopverplichting' opgenomen. Ook die wordt jaarlijks gewaardeerd. De mutatie in de marktwaarde van ons Slimmer Kopen® bezit gecorrigeerd met de waardemutatie van de ‘terugkoopverplichting' levert een saldo op van ca. € 2,7 miljoen positief. Daarnaast ontstaat er een positief resultaat doordat de verkooprijs van de verkopen uit nieuwbouw en bestaand bezit inclusief korting hoger was dan de marktwaarde. Dit resultaat was ca. € 3,0 miljoen positief.

Waardemutatie DAEB vastgoed
Ten tweede de mutatie van de marktwaarde van het DAEB vastgoed. De marktwaarde van het DAEB vastgoed is € 18,0 miljoen hoger dan een jaar geleden.
Waardemutatie niet-DAEB vastgoed
Ten derde de waardemutatie van het niet-DAEB vastgoed. De marktwaarde van het niet DAEB vastgoed is € 1,3 miljoen lager dan een jaar geleden.

Waardemutatie projecten in ontwikkeling
En ten vierde de waardemutatie van projecten in ontwikkeling. Deze bedraagt over 2016 € 11,8 miljoen negatief. Dit is het resultaat van ten eerste een daling van de marktwaarde van grondposities met € 1,5 miljoen als gevolg van het aanpassen van investeringsplannen. Ten tweede worden investeringen in gebiedsontwikkeling, haalbaarheidsonderzoeken en tijdelijk gebruik direct ten laste van het resultaat genomen. Dit bedroeg in 2016 € 8,2 miljoen. En ten derde was de marktwaarde van het in 2016 opgeleverde vastgoed € 2,1 miljoen lager dan de stichtingskosten.

Resultaat uit deelnemingen
Tot slot wordt ook het resultaat uit deelnemingen meegenomen. Dit betreft het totale resultaat van Trudo Holding BV, VB&T Allianties BV en DNC / CV Tivolikerk.
Het totale resultaat uit deelnemingen is in € 3 miljoen negatief.
Dit alles leidt tot het navolgende resultaat: € 24.453.048 positief.