Onze prestaties in 2015

Voordat we in gaan op onze volkshuisvestelijke prestaties in 2015, geeft onderstaande tabel inzicht in de omvang en de samenstelling van de portefeuille van Trudo.

1. Passende huisvesten van de doelgroep

Verhuur


Nieuwe verhuringen: 659.

516 huuropzeggingen van wooneenheden. De mutatiegraad is 9,1 procent.

De jaarlijkse gemiddelde huurverhoging bedroeg bij Trudo per 1 juli 2015 1,23%, doordat we op die datum ook de bijdrage van huurders aan het CV-onderhoud hebben afgeschaft. Als alle huurders die voor korting op de huur in aanmerking kwamen, aan de daarvoor gestelde voorwaarden (met name betalen met automatische incasso) hadden voldaan, dan was de gemiddelde huurverhoging op 0,85% uitgekomen.

Inkomensmonitoring Brusselnorm: In totaal hebben we 394 wooneenheden verhuurd met een huur onder de € 710,68; 372 van de nieuwe huurders (huishoudens) van deze wooneenheden hebben een inkomen onder de € 34.911. We hebben de negentig procenteis dus gehaald, ons percentage is 94,4 procent.

In totaal hebben we voor 28 urgenten die ons werden toegewezen bemiddeld.

Klantevredenheid met betrekking tot verhuur is 7,4.

Beheer

De huurachterstand van zittende huurders bedroeg aan het einde van 2015 1,35% van de jaarhuur.

Aantal ontruimingen: 19 woningen.

Overlast: In 2015 zijn er in totaal 133 melding van overlast in behandeling genomen. Meldingen varieerden van klachten over geluidoverlast (42), woonfraude(23), vervuiling (21), burenruzies (20), hennepteelt (7), en andere oorzaken (20).

Verkoop

In 2015 hebben we 370 Slimmer Kopen®-woningen uit de bestaande voorraad verkocht, waarvan 147 voormalige huurwoningen en 223 wederverkopen, en hebben we 212 woningen teruggekocht.

Ook verkochten we in 2015 12 marktconforme koopwoningen uit de bestaande voorraad.

In 2015 hebben we in totaal 10 nieuwbouw Slimmer Kopen® woningen verkocht; dat wil zeggen, nieuwbouwwoningen waarvan de koopaktes in 2015 bij de notaris zijn gepasseerd. Dit zijn 4 woningen in De Poelenloop in Knegsel en 6 woningen in project Averbodeweg in Sterksel.

De gemiddelde verkoopsnelheid van Slimmer Kopen®-woningen bedroeg in 2015 50 dagen.

Klanttevredenheid: In 2015 kregen we voor het product Slimmer Kopen® bij de koop een 8,6. Bij de terugkoop een 7,6.
De gemiddelde waardering voor de dienstverlening rond verkoop is een 8,2 en voor bemiddeling bij de financiering een 8,5. De dienstverlening rondom terugkoop werd met een 7,9 beoordeeld.

2. In stand houden woningbezit

Onderhoud

In totaal werd in 2015 € 1.776.661 uitgegeven aan klachtenonderhoud. Dat is inclusief de lopende verplichtingen op 31 december 2015.

De klantentevredenheid met betrekking tot klachtenonderhoud was in 2015 een 7,6.

In 2015 werd een bedrag van € 848.723 voor mutatieonderhoud uitgegeven (inclusief de lopende verplichtingen op 31 december 2015).

Aan kosten voor planmatig onderhoud (inclusief contracten- en groenonderhoud) hebben we in 2015: € 4.707.672 uitgeven.

De klantentevredenheid met betrekking tot planmatig onderhoud was in 2015 een 7,3.

Nieuwbouw

In 2015 heeft Trudo in totaal 36 nieuwe woningen opgeleverd.

Dit betreft 20 Slimmer Kopen®-woningen en 4 huurwoningen in project Poelenloop in Leende, 6 Slimmer Kopen®-woningen in project Hoge Regt in Laarbeek en 6 Slimmer Kopen®-woningen in project Averbodeweg in Sterksel.

De opgave in de stedelijke vernieuwing ligt vooral in Woensel West en in de Kruidenbuurt. Voor Woensel West geldt dat het gebied Plan Celsius in de komende jaren in 4 fasen wordt herontwikkeld. Voor Kruidenbuurt stond 2015 in het teken van een nieuwe strategie voor het afmaken van de stedelijke vernieuwing van de buurt. Trudo was daarover in 2015 met de buurt in gesprek.

Op Strijp-S is in 2015 de eerste fase van de herontwikkeling van het Veemgebouw opgeleverd. Dit betrof de vershal en drie parkeerlagen ten behoeve van de bewoners van Anton en Gerard.

In 2015 is de bouwaanvraag ingediend voor de realisatie van 67 kloosterlofts op Eikenburg. De oplevering wordt in 2017 verwacht.

In 2015 is gestart met de realisatie van Skaeve Huse, een woonvoorziening (12 wooneenheden) voor mensen die zich moeilijk kunnen voegen naar de regels van onze maatschappij en een leefwijze hebben die niet past in een gewone woonbuurt.

En ten slotte loopt de planontwikkeling voor enkele kleinere sloop-nieuwbouw-locaties, zoals de Telefoonstraat / locomotiefstraat. De realisatie van het eerste blokje van 9 woningen in dat project is begin 2016 in uitvoering gegaan.

3. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer

Trudo overlegt gedurende het jaar conform de overlegwet met haar Klantenplatform. In 2015 hebben 5 overleggen plaatsgevonden.

Bewonerscomités ontvangen jaarlijks een activiteitenoverzicht. In 2015 hebben we die activiteitenoverzichten inhoudelijk en qua proces fors herzien. In het activiteitenoverzicht per complex staat welke strategie Trudo ten aanzien van dat complex heeft en welk beleid wordt gehanteerd met betrekking tot onderwerpen als toewijzingen, huur en huurverhoging, servicekosten, verkoop, onderhoud, verduurzaming en leefbaarheid. Eind 2015 zijn de activiteitenoverzichten verstrekt aan de comités.
Hiermee voldoet Trudo aan de informatieplicht uit de Wet Overleg Huurders Verhuurders. In lijn met deze wet geven we vervolgens comités zes weken de tijd om Trudo te adviseren over eventuele, in de activiteitenoverzichten aangekondigde, beleidswijzigingen. Vervolgens reageert Trudo schriftelijk naar het betreffende comité of het advies al dan niet wordt gevolgd. Jaarlijks in februari wordt een werkconferentie met alle bewonerscomités over de activiteitenoverzichten gehouden.

In 2015 zijn twee bewonersconferenties gehouden waarbij alle comités van Trudo waren uitgenodigd. Eenmaal was het onderwerp de nieuwe visie van Trudo en eenmaal het meerjarig perspectief en het jaarplan 2016. Bevorderen leefbaarheid in wijken en buurten

Voor leefbaarheidsactiviteiten (inclusief leefbaarheidsfonds) heeft Trudo in 2015 € 89.350 uitgegeven

4. Bijdragen aan combinatie zorg en wonen

Eind 2015 hadden we onze doelgroep Bijzondere klanten (mensen met een (tijdelijke) behoefte aan zorg of begeleiding, die niet zelfstandig in hun behoefte aan woonruimte kunnen voorzien) in totaal 330 eenheden in beheer voor verschillende instellingen.

In 2015 verhuurden we 22 nieuwe wooneenheden aan diverse organisaties in het kader van DOOR! Er werden 17 contracten succesvol omgeklapt naar individuele huurcontracten op naam van bewoners. In totaal had ons team Bijzondere Klanten daarmee aan het einde van het kalenderjaar 135 wooneenheden in beheer voor het project DOOR! Dit is inclusief de wooneenheden van mensen die de woning inmiddels op eigen naam hadden gekregen.

In 2015 zijn 32 woningen aan statushouders verhuurd. Voor de huisvesting van statushouders (huurcontract op naam) had Bijzondere Klanten aan het einde van het kalenderjaar 108 wooneenheden in beheer. Dit is inclusief de eenheden die we van 2007 tot en met 2009 hebben verhuurd in het kader van de generaal pardon regeling.

Eind 2015 had het team Bijzondere Klanten 31 wooneenheden individueel op naam in beheer. Zeven van deze panden zijn in 2015 verhuurd.

In totaal had ons team Bijzondere Klanten aan het einde van het kalenderjaar 604 wooneenheden in beheer.

5. Efficiëntie

Al de genoemde prestaties zijn gerealiseerd met 39,7 fte's en met beheerlasten van € 793 per eenheid (Verhuureenheden plus slimmer Kopen®-eenheden).

6. Beloning bestuurder

De beloning** van bestuurder Thom Aussems bedroeg in 2015 € 174.005. Dit bedrag bestaat uit brutoloon, vakantietoeslag en pensioencompensatie