De vermogenspositie van Trudo per 31 december 2014

De debetzijde

Aan de debetzijde van de balans staat de waarde van het sociale vastgoed, het commerciële vastgoed, Slimmer Kopen en projecten in ontwikkeling en vastgoed ten diensten van de eigen exploitatie. Bij elkaar opgeteld is dat ca. € 820 miljoen. Elk onderdeel heeft zijn eigen waarderingsmethodiek.

De creditzijde

De creditzijde behoeft meer uitleg, met name de posten
langlopende schulden, voorzieningen en de ‘terugkoopverplichting' verkoop onder voorwaarden.

Langlopende schulden
De omvang van de langlopende schulden binnen Stichting Trudo bedroeg € 153,5 miljoen. Dit betreft voor 100% bij het WSW geborgde leningen. De gemiddelde rente bedraagt 3,38 procent. Stichting Trudo heeft geen derivaten of andere risicovolle constructies.

Voorzieningen
Een volgende post aan de creditkant is de post ‘Voorzieningen' van € 7,3 miljoen. Hiervan is € 4,5 miljoen gereserveerd voor aangegane verplichtingen tot aankoop van grondposities in de toekomst. Daarnaast is er een voorziening voor de

dfdfreorganisatie getroffen in 2013 van € 2,1 miljoen, waarvan nog € 1,1 miljoen ultimo 2014 op de balans staat. Ook is er een voorziening opgenomen voor onrendabele investeringen van € 1,7 miljoen.

‘Terugkoopverplichting' verkoop onder voorwaarden
Die post heeft betrekking op de woningen die met het label Slimmer Kopen verkocht zijn. Die post bedraagt € 321 miljoen.

Hier is een toelichting op zijn plaats, aangezien de term ‘terugkoopverplichting' verwarring schept. ‘Trudo heeft met Slimmer Kopen® nooit een terugkoopplicht. De koper heeft een aanbiedingsplicht en Trudo heeft een voorkeursrecht. Ook al maken we daar in de praktijk altijd gebruik van, we zijn op geen enkele wijze verplicht om terug te kopen. En indien we een Slimmer Kopen woning niet terugkopen heeft dat geen invloed op de waarde aan de debetzijde van de balans, daar in dat bedrag de verstrekte korting niet is meegenomen. De accountancyregels verplichten ons Slimmer Kopen® op deze manier op de balans op te nemen