Onze prestaties in 2014

Met Trudo’s pallet aan activiteiten geven we invulling aan de vijf prestatievelden uit het BBSH.

Maar vooraf geeft onderstaande tabel inzicht in de omvang en de samenstelling van de portefeuille van Trudo.

Passende huisvesten van de doelgroep

Verhuur 

Nieuwe verhuringen: 388.511 huuropzeggingen van wooneenheden. De mutatiegraad is 9,1 procent.

De jaarlijkse gemiddelde huurverhoging bedroeg bij Trudo per 1 juli 2014 iets minder dan inflatie (2,5%), doordat we op die datum ook de bijdrage van huurders aan het glas- en rioolfonds hebben afgeschaft.

Inkomensmonitoring Brusselnorm: In totaal hebben we 291 wooneenheden verhuurd met een huur onder de € 699,48; 285 van de nieuwe huurders (huishoudens) van deze wooneenheden hebben een inkomen onder de € 34.678. We hebben de negentig procenteis dus gehaald, ons percentage is 97,9 procent.

In totaal hebben we voor 29 urgenten die ons werden toegewezen bemiddeld.

Klantevredenheid met betrekking tot verhuur is 7,4.

Beheer

De huurachterstand van zittende huurders bedroeg aan het einde van 2014 1,36% van de jaarhuur.

Aantal ontruimingen: 11 woningen.

Overlast: In 2014 zijn er in totaal 108 melding van overlast in behandeling genomen. Meldingen varieerden van klachten over geluidoverlast (25), vervuiling (21), burenruzies (11), hennepteelt (4), woonfraude (16), drugsoverlast (8), huiselijk geweld (7), overlast van dieren (9) en andere oorzaken (7).

Verkoop

In 2014 hebben we 368 Slimmer Kopen®-woningen uit de bestaande voorraad verkocht, waarvan 165 voormalige huurwoningen en 203 wederverkopen, en hebben we 215 woningen teruggekocht.

Ook verkochten we in 2014 20 marktconforme koopwoningen uit de bestaande voorraad.In 2014 hebben we in totaal 37 nieuwbouw Slimmer Kopen® woningen verkocht; dat wil zeggen, nieuwbouwwoningen waarvan de koopaktes in 2014 bij de notaris zijn gepasseerd. Dit zijn 2 verkopen in Volta Galvani in Woensel West, 17 woningen in De Poelenloop in Knegsel en 18 woningen in Steenakker in Leende.

De gemiddelde verkoopsnelheid van Slimmer Kopen®-woningen bedroeg in 2014 60 dagen.
Klanttevredenheid: In 2014 kregen we voor het product Slimmer Kopen® bij de koop een 8,4. Bij de terugkoop een 7,1.

De gemiddelde waardering voor de dienstverlening rond verkoop is een 8,0 en voor bemiddeling bij de financiering een 8,2. De dienstverlening rondom terugkoop werd met een 7,6 beoordeeld

In stand houden woningbezit

Onderhoud

In totaal werd in 2014 € 1.167.870 uitgegeven aan klachtenonderhoud. Dat is inclusief de lopende
verplichtingen op 31 december 2014.

De klantentevredenheid met betrekking tot klachtenonderhoud was in 2014 een 7,9.

In 2014 werd een bedrag van € 591.465 voor mutatieonderhoud uitgegeven (inclusief de lopende verplichtingen op 31 december 2014).

Aan kosten voor planmatig onderhoud (inclusief contracten en groenonderhoud) hebben we in 2014: € 4.257.853 uitgeven.

Nieuwbouw

In 2014 heeft Trudo in totaal 30 nieuwe woningen opgeleverd.

Dit betreft 20 Slimmer Kopen®-woningen in project Steenakker in Leende en 10 Slimmer kopen®-woningen in project Hoge Regt in Laarbeek.

De opgave in de stedelijke vernieuwing ligt vooral in Woensel West en in de Kruidenbuurt. Voor Woensel West geldt dat het gebied Plan Celsius gedurende een periode van 10 jaar in 4 fasen wordt herontwikkeld. Voor Kruidenbuurt stond 2014 in het teken van een nieuwe strategie voor het afmaken van de stedelijke vernieuwing van de buurt. Trudo is daarover met de buurt in gesprek.

Op Strijp-S is in 2014 gestart met de eerste fase van de herontwikkeling van het Veemgebouw. De oplevering vindt in 2015 plaats.

In 2014 heeft Trudo haar grondpositie op Vredeoord uitgebreid en heeft Trudo het Landgoed Eikenburg in erfpacht overgenomen van de Broeders van Liefde. Deplanontwikkeling voor de herontwikkeling van het hoofdgebouw op dat terrein is in volle gang.

Ten aanzien van Skaeve Huse, een woonvoorziening voor mensen die zich moeilijk kunnen voegen naar de regels van onze maatschappij en een leefwijze hebben die niet past in een gewone woonbuurt, stond 2014 vooral in het teken van de planologische procedures. Naar verwachting kan in 2015 met de bouw worden gestart.

En ten slotte loopt de planontwikkeling voor enkele kleinere sloop-nieuwbouw-locaties, zoals de Telefoonstraat / locomotiefstraat.

Betrekken van bewoners bij beleid en beheer

Trudo overlegt gedurende het jaar conform de overlegwet met haar Klantenplatform.

Trudo heeft het beheer van het leefbaarheidsfonds in handen gegeven van het Klantenplatform. Dat betekent dat het platform zelf beslist of leefbaarheidsinitiatieven die (georganiseerde) bewoners indienen, wel of niet worden gehonoreerd.

Bewonerscomités ontvangen jaarlijks een activiteitenoverzicht, waarin de prestatieafspraken staan die we op complexniveau met hen willen maken. Jaarlijks organiseren we voor alle bewonerscomités een bewonersconferentie.

In VVE's hebben bewonerscomités zeggenschap over alle zaken behalve onderhoudswerkzaamheden. De bewonerscomités kunnen dus samen met de kopers beslissen over welke services bij welke leveranciers worden afgenomen.

Individuele huurders betrekken we bij planmatig onderhoudsprojecten door hen te betrekken bij de schouw en door hen daar waar mogelijk keuzemogelijkheden voor te leggen.

Bevorderen leefbaarheid in wijken en buurten

Voor leefbaarheidsactiviteiten (inclusief leefbaarheidsfonds) heeft Trudo in 2014 € 240.215 uitgegeven

Bijdragen aan combinatie zorg en wonen

Eind 2014 hadden we onze doelgroep Bijzondere klanten (mensen met een (tijdelijke) behoefte aan zorg of begeleiding, die niet zelfstandig in hun behoefte aan woonruimte kunnen voorzien) in totaal 350 eenheden in beheer voor 22 verschillende instellingen.In 2014 verhuurden we 24 nieuwe wooneenheden aan diverse organisaties in het kader van DOOR! Er werden 22 contracten succesvol omgeklapt naar individuele huurcontracten op naam van bewoners. In totaal had ons team Bijzondere Klanten daarmee aan het einde van het kalenderjaar 139 wooneenheden in beheer voor het project DOOR! Dit is inclusief de wooneenheden van mensen die de woning inmiddels op eigen naam hadden gekregen.

In 2014 zijn 16 woningen aan statushouders verhuurd. Voor de huisvesting van statushouders (huurcontract op naam) had Bijzondere Klanten aan het einde van het kalenderjaar 83 wooneenheden in beheer. Dit is inclusief de eenheden die we van 2007 tot en met 2009 hebben verhuurd in het kader van de generaal pardon regeling.

Eind 2014 had het team Bijzondere Klanten 32 wooneenheden individueel op naam in beheer. Vier van deze panden zijn in 2014 verhuurd.

Uitstroom bij Bijzondere klanten: bewoners van 10 eenheden zijn in 2014 uitgestroomd naar regulier beheer.

In totaal had ons team Bijzondere Klanten aan het einde van het kalenderjaar 636 wooneenheden in beheer.

Efficiëntie

Al de genoemde prestaties zijn gerealiseerd met 43,96 fte's en met beheerlasten van € 770 per eenheid (Verhuureenheden plus slimmer Kopen®-eenheden).

Beloning bestuurder

De beloning van bestuurder Thom Aussems bedroeg in 2014 € 167.086. Dit bedrag bestaat uit brutoloon, vakantietoeslag en pensioencompensatie.