Jaarplan 2015

Elk jaar formuleert Trudo in haar Jaarplan de beloftes die zij doet aan haar belanghouders. Aan bewoners, collega’s, partners, de gemeente, de stad…  En elk jaar vertalen we die beloftes in keiharde afspraken, waarop men ons mag afrekenen. 

Dit zijn onze prestatieafspraken voor 2015.

 

Betaalbaarheid

1. Trudo heeft gemiddeld de laagste huren van Eindhoven;

2. Minimaal 90% van de huurwoningen van Trudo heeft een huur lager dan de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag;

3. Trudo hanteert ook in 2015 een inflatievolgend huurbeleid. In de loop van 2015 komt Trudo met spelregels waaraan huurders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een inflatievolgende huurverhoging;

4. Minimaal 80% van de Slimmer Kopen® woningen die Trudo verkoopt heeft een koopprijs lager dan € 145.000. 

5. We hebben voor 2015 een bedrag van € 1.000.000,-- gereserveerd voor verduurzaming. Dit bedrag zal voor een deel worden  ingezet voor het (individueel dan wel collectief) aanbrengen van zonnepanelen, wat moet leiden tot lagere woonlasten voor onze bewoners. We zullen daarbij prioriteit geven aan de laagste inkomens. Het overige deel van dit bedrag wordt gebruikt om, gekoppeld aan het planmatig onderhoud, extra duurzaamheidsmaatregelen te nemen gericht op het energiezuinig maken van woningen. 

6. We starten met de bouw van 9 betaalbare energie neutrale conceptwoningen in het complex Telefoon/ Locomotiefstraat. 

 

Zeggenschap

7. We zullen ongeveer 334 bestaande woningen met Slimmer Kopen® korting verkopen;  

8. We onderzoeken of we huurders, door aanpassing  van het huurcontract, zeggenschap kunnen geven, die vergelijkbaar is met de zeggenschap die Slimme Kopers over hun woning hebben;

9. In de loop van 2015 geeft Trudo de huurders van appartementen een volmacht namens Trudo in de VVE in hun complex. 

10. In 2015 starten we met 3 pilots waarin we huurders in complexen zonder VVE zeggenschap  geven over het beheer van hun complexen. 

11. We gaan in overleg met het klantenplatform de zeggenschap op ondernemingsniveau van de georganiseerde klanten (bewonerscomités) vergroten. 

12. Voor onze individuele klanten (zowel huurder en kopers) zullen we een digitaal panel ontwikkelen waarmee we hen kunnen consulteren over beleidskwesties op ondernemingsniveau.  

 

Aantrekkelijke plekken

13. Het percentage gemengde complexen waarin eigenaar-bewoners de meerderheid hebben zal toenemen tot zo’n 55%. 

14. Urgenten en herhuisvesters worden, na een brede intake, gespreid over de voorraad gehuisvest. Voor urgenten geldt dat dit binnen 6 maanden gebeurt. 

15. Trudo is hofleverancier van wooneenheden voor Bijzondere Klanten. Gespreid over de voorraad zijn zo’n 750 Bijzondere Klanten gehuisvest, waarvan een deel naast huisvesting ook woonondersteuning krijgt.  

16. Ten behoeve van de huisvesting van onaangepasten bouwen we project Skaeve Huse, met 12 wooneenheden.

17. We leveren in project Poelenloop in Knegsel 24 nieuwe woningen op (5 huurwoningen en 19 Slimmer Kopen®-woningen) in een heel bijzonder dorps woonmilieu.

18. In de Kruidenbuurt gaan we de planontwikkeling voor het afbouwen van de buurt afronden.

19. In Woensel-West gaan we de planontwikkeling van fase 1 van plan Celsius afronden.

20. We leveren de nieuwe plint van het Gezellenhuis in Woensel-West op.   

21. We starten met de verbouwing van het hoofdgebouw op Eikenburg. 

22. Op Strijp S zal fase 1  van het Veem worden opgeleverd.

Jaarplan 2015