HOME > Veelgestelde vragen
Rubriek

Huurbetaling

Wat is het rekeningnummer van Trudo?

Het rekeningnummer van Trudo is:

IBAN:  NL19 RABO 0151039771

BIC:  RABONL2U

t.n.v Stichting Sint Trudo, Eindhoven

Ik betaal via automatische incasso, toch heb ik een betalingsherinnering gekregen, hoe kan dat?

Het is mogelijk dat u aan het begin van de maand, toen de huur moest worden afgeschreven, te weinig geld op uw rekening had staan en de bank de opdracht geweigerd heeft. Daarom heeft u de herinnering gekregen, u dient het daarop aangegeven bedrag dus nog wel over te maken.

Kan ik huur op een andere datum dan op de 1e van de maand betalen, met een machtiging?

Nee, volgens het huurcontract dient de huur vóór de eerste van de desbetreffende maand betaald te zijn.

Kan ik de huur alleen per automatische incasso betalen of kan het ook anders?

Onze voorkeur gaat uit naar betaling via een machtiging voor automatische incasso, de huur wordt dan rond iedere eerste van de maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Wilt u niet automatisch betalen dan kunt u altijd nog betalen via Mail To Pay (digitaal betaalverzoek) of door te pinnen bij Corp Support of in de Sint Trudo Woonwinkel. U kunt de huur niet contant betalen.

Download het 'Huurbetaling via Mail To Pay' formulier.

Hoe kan ik de huur betalen?

U kunt de huur op verschillende manieren betalen:

- Automatische incasso
- Automatische overschrijving (via uitkering)
- Mail To Pay (digitaal betaalverzoek)
- Pinnen

Wanneer moet ik de 1e huur betalen?

Bij de ondertekening van de huurovereenkomst betaalt u de eerste huurperiode.

Waar kan ik een machtigingskaart krijgen voor betaling van mijn huur per automatische incasso?

Bij ondertekening van uw huurcontract wordt de machtigingskaart samen met u ingevuld. Mocht dit niet gebeurt zijn, vraag dan nu een machtiging aan met het formulier  ‘Aanvragen machtiging automatische incasso’. Ook als u wilt overstappen op automatische incasso kunt u gebruik maken van dit formulier. U kunt in de de machtigingkaart ook ophalen bij de Trudo Woonwinkel of bij Corp Support.

Gegevens Corp Support

Bezoekadres: Avignonlaan 9, 5627 GA Eindhoven
Telefoon: 0900 - 66 66 688 (gebruikelijke belkosten)

Gegevens Trudo Woonwinkel

Bezoek adres: Torenallee 80 (in het Veemgebouw, op de hoek Vershal het Veem)
Openingstijden zonder afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
Openingstijden met afspraak: maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
Telefoonnummer: 0900 - 1111188 (10 cent p/m)

Opzeggen van de huur

Wanneer is bekend wie de nieuwe huurder wordt?

Wanneer we de woning meteen kunnen doorverhuren, wordt de woning zo spoedig mogelijk na de huuropzegging toegewezen volgens ons woningzoekenden systeem. Moeten wij eerst nog in de woning aan het werk, dan zal de toewijzing pas plaatsvinden op het moment dat de woning (bijna) klaar is. Neem bij dit soort vragen contact op met de medewerker klanten.


Wat is de overname regeling en hoe zit deze in elkaar?

Wij bepalen welke zaken contractueel mogen blijven zitten, welke weggehaald moeten worden en wat eventueel hersteld moet worden. De oude huurder regelt vervolgens met de nieuwe huurder welke spullen deze eventueel overneemt en welke hij alsnog verwijdert. Hier bemiddelen wij niet in maar wij ontvangen wel graag een kopie van de gemaakte afspraken (ondertekend door beide partijen). Neem bij twijfel altijd contact op met de medewerker klanten.

Ik heb mijn huur na de 15e van de maand opgezegd en betaal per automatische incasso. Nu is er een volle maandhuur van mijn rekening afgeschreven. Klopt dat, of kan ik mijn geld terugkrijgen?

Bij huuropzegging wordt uw automatische incasso direct stopgezet. Bij opzegging na de 15e van de maand is de opdracht voor de incasso echter al naar de bankgirocentrale gestuurd. Het klopt dus dat er teveel is afgeschreven. Als de eindinspectie geweest is en er geen schade aan uw woning geconstateerd is, krijgt u het hele bedrag uiteraard terug gestort op uw rekening.

Ik heb mijn huur opgezegd, volgt er nog een eindafrekening en zo ja, wanneer?

Na afloop van de huurperiode volgt er altijd een inspectie. Om te bepalen of u geld terugkrijgt moeten wij eerst het inspectierapport binnen hebben, waarin staat of er schade is geweest waarvoor u ons geld verschuldigd bent. Daarna kunnen we de eindafrekening opmaken waarin de voor- of achterstand in de huur en de eventuele schade verrekend worden. Wij streven ernaar om u binnen 4 weken na beëindiging van uw huurovereenkomst de eindafrekening toe te sturen. Het geld dat u eventueel nog tegoed hebt wordt dan binnen 15 dagen op uw rekening gestort. De afrekening van de stook- en servicekosten volgt later. Deze kunt u verwachten tussen april en juli (uiterlijk op 1 juli) van het jaar volgend op het jaar waarin u de huur hebt opgezegd.

Hoe laat u de woning achter?
U geeft de sleutels af in de Trudowinkel -dagelijks tot 13.00 open- en levert de woning helemaal leeg, ontruimd en schoon op aan Sint Trudo. Onder ‘schoon' verstaan we tenminste gestofzuigd, de ramen gewassen, hout- en tegelwerk vetvrij gemaakt, sanitair ontdaan van kalk- en urineaanslag, tuin en/of balkon vuil- en onkruidvrij gemaakt, berging geveegd en ook het eventuele achterpad of de galerij geveegd en onkruidvrij gemaakt.
U dient uw woning achter te laten zoals u hem ontvangen heeft bij aanvang van de huur met uitzondering van de door u aangebrachte voorzieningen die Sint Trudo heeft goedgekeurd en eventuele overnames die u heeft gedaan van een vorige huurder. De precieze regels over het opleveren van uw woning worden u toegezonden bij de bevestiging van uw huuropzegging. Mocht u na het lezen van de voorwaarden in de huuropzeggingsbrief nog vragen hebben, neem dan contact met Sint Trudo.

Eindigt automatische incasso tegelijk met einddatum huur?

Ja, bij een huuropzegging zorgt Trudo ervoor dat uw automatische incasso wordt stopgezet.

Ik wil mijn huur opzeggen, hoe moet ik dat doen?

Voor het invullen van een opzeggingsformulier, kunt u hier terecht.

Als u wilt kunt u in de Trudo Woonwinkel ook een opzeggingsformulier invullen. Een huuropzegging is definitief en kan dus niet meer ingetrokken worden.

U moet de huur een maand voordat u vertrekt opzeggen, maar eerder mag ook. U bepaalt zelf per wanneer u de huur opzegt. Dat hoeft dus niet per se op de eerste of de vijftiende van de maand. Belangrijk is wel, dat de datum niet in het weekend of op een feestdag valt. Wanneer u bijvoorbeeld (uiterlijk op 19 maart) uw woning opzegt per 19 april, is uw laatste huurdag 18 april. Dat is dan ook de dag waarop u persoonlijk de sleutels van het gehuurde afgeeft aan een medewerker in de Trudowinkel in de volledig ingevulde sleutelenvelop. Geef bij uw huuropzegging altijd uw nieuwe adres door.

Wederverhuur

Mag ik kamers onderverhuren?

Nee, in uw huurcontract staat, dat u als huurder (een deel van de) woning niet mag doorverhuren of in gebruik geven aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Trudo. Doet u dit toch, dan handelt u in strijd met de huurovereenkomst èn is er sprake van illegale bewoning. Onderverhuring is voor ons aanleiding om de huurovereenkomst te laten ontbinden.

Mag ik mijn woning onderverhuren als ik zelf (tijdelijk) ergens anders woon?

Nee, in het huurcontract staat dat u als huurder uw hoofdverblijf in de woning moet hebben. Dit betekent dat u in de woning moet wonen en niet ergens anders. Als u verhuist zonder Trudo te informeren voldoet u niet meer aan deze verplichting uit uw huurcontract. Heeft u uw woning bovendien onderverhuurd dan woont de nieuwe huurder zonder huurcontract in de woning en is er dus sprake van illegale of onrechtmatige bewoning. Als Trudo dat constateert, zal u uw huurovereenkomst op moeten zeggen en de woning geheel ontruimd op moeten leveren, anders zal Trudo meteen een juridische procedure starten.

De huurder gaat voor langere tijd weg, mag ik zolang in zijn/ haar huis wonen?

Onderverhuur is niet toegestaan. Als huurder bent u volgens het huurcontract verplicht om in de woning uw ‘hoofdverblijf’ te hebben. Met andere woorden: u moet er zelf wonen. Op het moment dat u er niet (meer) zelf woont, moet de huurovereenkomst worden opgezegd. In sommige gevallen kan de beheerder van Trudo u toestemming geven voor wederverhuur, als u bijvoorbeeld voor een bepaalde periode in het buitenland verblijft voor studie of werk. U heeft altijd – vooraf en schriftelijk- toestemming van Trudo nodig.

Samenwonen en inwonen

Ik ben getrouwd, dienen beide namen op de huurovereenkomst vermeld te staan?

Als u getrouwd bent of u bent een geregistreerd partnerschap aangegaan, hoeft u niets te regelen. Het maakt ook niet uit of beide namen wel of niet op de huurovereenkomst vermeld staan. De partner is namelijk van rechtswege medehuurder. Ofwel van rechtswege hebben beide partners dezelfde rechten en plichten ten aanzien van de huurwoning. Wij vinden het overigens wel prettig als u deze verandering aan ons doorgeeft. Wij kunnen onze administratie dan op de juiste wijze aanpassen, zodat u in het vervolg bijvoorbeeld correspondentie op uw beider naam ontvangt.

Trudo
Postbus 360,
5600 AJ Eindhoven

U vindt ons kantoor aan de Torenallee 34 te Eindhoven
We zijn telefonisch te bereiken op nummer 0900 - 1111188 (gebruikelijke belkosten)


Medehuurderschap

Wat is medehuurderschap?

Als u een huurcontract ondertekent, bent u ‘hoofdhuurder’. Als uw huisgenoot ‘medehuurder’ wordt, staat hij of zij niet op het huurcontract, maar heeft wel dezelfde rechten en plichten die u als hoofdhuurder heeft.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, is uw partner automatisch medehuurder. U hoeft dan alleen de gegevens van uw partner door te geven. Voorwaarde is wel, dat uw partner ook bij u in huis woont.

Als u samenwoont, kunt u na twee jaar medehuurderschap voor uw huisgenoot aanvragen. Dat kan alleen als u samen langdurig het huishouden voert. Daarnaast moet de woning voor u beiden al twee jaar het ‘hoofdverblijf’ zijn. Met andere woorden: u moet er beiden wonen. Kinderen kunnen alleen medehuurder worden als ze ouder zijn dan 40, als ze voor u zorgen, of u voor hen en als ze altijd thuiswonend zijn geweest. Medehuurderschap kunt u aanvragen bij de afdeling beheer van Trudo.

Wanneer ben ik een medehuurder op aanvraag?

U bent medehuurder op aanvraag als u niet getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft afgesloten, maar na het ingaan van de huurovereenkomst het medehuurderschap heeft aangevraagd en verkregen.

Wanneer ben ik een contractuele medehuurder?

U bent een contractuele medehuurder als u samen met de huurder de huurovereenkomst heeft getekend. U heeft dan de volledige rechten en plichten uit de huurovereenkomst. Samen met de huurder bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst. U heeft dezelfde positie als de huurder.

Wanneer ben ik een medehuurder van rechtswege?

U bent medehuurder van rechtswege als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft afgesloten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor medehuurderschap?

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, is uw partner automatisch medehuurder. U hoeft dan alleen de gegevens van uw partner door te geven. Voorwaarde is wel, dat uw partner ook bij u in huis woont.

Als u samenwoont, kunt u na twee jaar medehuurderschap voor uw huisgenoot aanvragen. Dat kan alleen als u samen langdurig het huishouden voert. Daarnaast moet de woning voor u beiden al twee jaar het ‘hoofdverblijf’ zijn. Met andere woorden: u moet er beiden wonen. Kinderen kunnen alleen medehuurder worden als ze ouder zijn dan 40, als ze voor u zorgen, of u voor hen en als ze altijd thuiswonend zijn geweest. Medehuurderschap kunt u aanvragen bij de afdeling beheer van Trudo.

Kan voor mijn kind medehuurderschap aangevraagd worden?

Kinderen kunnen alleen medehuurder worden, als zij ouder zijn dan 40 jaar, als zij voor u zorgen of u voor hen en als ze thuiswonend zijn geweest.

Hoe moet ik medehuurderschap aanvragen?

U kunt medehuurderschap aanvragen door het formulier 'Medehuurderschap: aanvraag' in te vullen, samen te ondertekenen en vervolgens op te sturen t.a.v. de afdeling beheer van Trudo.

Uit elkaar

Mijn geregistreerd partnerschap is verbroken. Mag ik of mijn partner in de woning blijven?

Geregistreerde partners kunnen buiten de rechter om de relatie beëindigen met een overeenkomst die opgesteld is door een advocaat of een notaris. Hierin moet dan staan wie in de huurwoning achterblijft. De vertrekkende huurder moet zich uit laten schrijven bij Burgerzaken (GBA). U mag ook in de woning blijven als uw partner de huur van de woning beëindigd ten gunste van u. Hij/zij neemt dan afstand van de huurrechten. Hij /zij moet zich dan ook uit laten schrijven bij Burgerzaken (GBA).

Kan mijn partner hier blijven wonen als ik als hoofdhuurder de huur opzeg?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is uw partner automatisch – van rechtswege – medehuurder. In andere gevallen moet u een aanvraag ‘medehuurderschap’ indienen bij Trudo. Hiervoor moet u aantonen dat u beiden ten minste twee jaar op het betreffende adres heeft gewoond en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde.

Ik ga scheiden. Mag ik of mijn partner in de woning blijven?

Als u en uw partner het niet eens kunnen worden wie in de woning blijft, dan bepaald de rechter wie er in de woning mag blijven. Als u een echtscheidingsbeschikking hebt waarin staat dat de woning aan u is toegewezen, dan mag u in de woning blijven wonen. Deze echtscheidingsbeschikking is pas geldig als het ingeschreven is in het huwelijksregister van de plaats waar u getrouwd bent.

U mag ook in de woning blijven als uw partner de huur van de woning beëindigd ten gunste van u. Hij/zij neemt dan afstand van de huurrechten. Hij /zij moet zich dan ook uit laten schrijven bij Burgerzaken (GBA).

Ik ga scheiden of mijn geregistreerd partnerschap is beëindigd. Tot wanneer moet ik de huur betalen?

Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, dan staat in het vonnis de datum wanneer de partner de woning moet verlaten. Tot die datum moet u beiden de huur betalen…. Daarna moet de huur betaald worden door de partner die in de woning blijft wonen. Degene die de woning moet verlaten moet zich ook laten uitschrijven bij Burgerzaken (GBA). Als u zelf de huur heeft opgezegd ten gunste van uw partner, dan betaalt u de huur en eventuele service- en stookkosten tot de beëindigingdatum

Sterfgeval

Wie mag na overlijden de huurovereenkomst opzeggen?

Alleen de wettelijke erfgenaam mag de huurovereenkomst opzeggen. Als de wettelijk erfgenaam de erfenis verwerpt, stelt de notaris vast wie de volgende erfgenaam in lijn is. Dan mag deze de huurovereenkomst opzeggen.

Huurprijs

Hoe kan ik controleren of ik niet te veel huurverhoging krijg?

Op de site van het ministerie van VROM vindt u een handige rekenmodule. Ga naar www.huurverhogingscheck.nl en in een handomdraai weet u of de verhoging correct is.

Hoe maak ik bezwaar tegen mijn huurverhoging?

Via een bezwaarschrift tegen huurverhoging, te verkrijgen in onze Woonwinkels of via deze link: Ministerie van VROM. U moet het bezwaarschrift bij de verhuurder indienen, binnen 6 weken na de voorgestelde huurverhogingsdatum (dus binnen 6 weken na 1 juli).

Waarvoor geldt de maximale huurverhoging niet?

Deze maximale huurverhoging geldt niet voor huurcontracten die zijn geliberaliseerd. Dit wil zeggen contracten met een aanvangshuurprijs boven de op dat moment geldende liberalisatiegrens. Meer informatie over geliberaliseerde huurovereenkomsten staat in het dossier Huurovereenkomst.

Hoe moet een verhuurder de huurverhoging voorstellen?

Een verhuurder moet een huurverhoging schriftelijk voorstellen. Het voorstel moet ten minste twee maanden van tevoren zijn ontvangen door de huurder (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 mei) en moet het volgende bevatten:

- het verhogingspercentage;
- de oude huurprijs;
- de nieuwe huurprijs;
- de ingangsdatum;
- hoe de huurder bezwaar kan maken;
- de termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt.

Ik ben het niet eens met de hoogte van mijn huur, wat kan ik doen?

Gaat het om de huurprijs van uw woning in het algemeen en niet om de jaarlijkse huurprijsverhoging. Dan hangt het van de reden af of u daar iets tegen kunt doen:

1. U bent het niet eens met de hoogte van uw huur vanwege onderhoudsklachten
• Meldt uw klacht eerst schriftelijk bij Trudo. Wij zoeken het dan voor u uit. Mocht u daarna nog steeds vinden dat er ernstige onderhoudsklachten zijn, dan kunt u zich richten tot de huurcommissie.
• Vraag eerst een formulier voor tijdelijke huurverlaging aan bij het secretariaat van de huurcommissie, of download het hier.
• Stuur het formulier en een kopie van de brief die u naar de verhuurder heeft gestuurd naar het secretariaat van de huurcommissie.
• De huurcommissie stelt een onderzoek in. Er volgt een openbare zitting waarin uw verzoek behandeld wordt.

2. U bent het niet eens met de hoogte van de huur vanwege de verhouding tot de woningwaardering. Als woningwaardering de reden is voor uw ontevredenheid kunt u een huurverlagingvoorstel indienen. U kunt hiervoor een formulier downloaden op de site van het Ministerie van VROM.

Wat is de maximale huurprijsgrens?

Elke huurwoning heeft een bepaald puntenaantal. Bij dat puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Als de huur van de woning boven deze grens ligt (of zou komen te liggen) kunt u een huurverlaging voorstellen aan de verhuurder. Deze maximale huurprijs wordt door de minister van VROM vastgesteld. In tabellen is vastgelegd wat de maximale huurprijsgrens is. Er zijn tabellen voor zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. U kunt de tabellen hier downloaden.

Huurachterstand

Hoe kom ik in aanmerking voor een betalingsregeling?

U kunt in aanmerking komen voor een betalingsregeling, behalve als u de afgelopen jaren herhaaldelijk een huurachterstand heeft gehad of overlast heeft veroorzaakt.

Lees de folder “Alles over de huurbetaling” voor meer informatie

Een betalingsregeling is geen recht. Een medewerker van Corp Support bepaalt of u al dan niet voor zo’n regeling in aanmerking komt.

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Onderaan de pagina vindt u het formulier voor aanvraag betalingsregeling.

Ook bij het oplossen van uw overige schulden kan Trudo u doorverwijzen naar het Leger des Heils. Wilt u zich voor deze ‘eerste hulp bij schulden’ aanmelden, onderaan de pagina vindt u het formulier 'verzoek om eerste hulp bij schulden'

Waar kan ik terecht voor schuldhulpverlening?

U kunt bij het Stedelijk Steunpunt Schuldhulp informeren of er een regeling te treffen valt.

Ik heb al een betalingsregeling, kan ik een nieuwe betalingsregeling treffen?

Nee, u moet eerst de bestaande regeling aflossen, daarna kunnen we pas een nieuwe betalingsregeling met u treffen.

Wie neemt het initiatief voor een betalingsregeling voor het aflossen van een huurachterstand?

Het is de bedoeling dat u, als huurder, contact met ons opneemt als u een betalingsregeling wilt treffen om uw huurachterstand gespreid te betalen.

Wat gebeurt er als ik de betalingsregeling niet nakom?

Indien de afspraken uit de betalingsregeling niet nagekomen worden ontvangt u geen aanmaning meer maar dragen wij het innen van de regeling over aan de deurwaarder.

Als ik meer of minder inkomen krijg, kan het bedrag van de betalingsregeling dan bijgesteld worden?

Bij stijging van het inkomen kunt u het af te lossen bedrag verhogen, bij minder inkomen kunt u dit bedrag niet verlagen.

Krijg ik een bevestiging van de gemaakte afspraken m.b.t. mijn betalingsregeling bij huurachterstand?

Ja, u krijgt van ons een brief of email waarin wij de gemaakte afspraken bevestigen

Huurtoeslag

Kan ik huurtoeslag krijgen voor een woning in de vrije sector?

Nee. Voor woningen boven de huurgrens (liberalisatiegrens) van € 681,02 (2013) vervalt het recht op huurtoeslag. In heel speciale gevallen kan de Belastingdienst hier een uitzondering op maken. Kijk voor meer informatie over huurtoeslag op de site van de belastingdienst.

Waar is meer informatie over de Huurtoeslag te vinden?

De Belastingdienst is belast met de uitvoering van de Huurtoeslag. Op de site van de Belastingdienst is meer informatie te vinden. Daar staan onder meer de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Huurtoeslag. Verder kan er een proefberekening worden gemaakt maken om te zien of iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag. Ook kan op de site een aanvraagformulier worden gedownload. Tenslotte kan een huurder een aanvraagformulier van de site downloaden.

Mijn huur gaat omhoog, krijg ik nu ook meer huurtoeslag?

De hoogte van uw huurtoeslag is afhankelijk van de huurprijs en uw inkomen en wordt jaarlijks herzien door de belastingdienst. Kijk voor meer informatie en voor een proefberekening van uw huurtoeslag op de site van de belastingdienst.

Mijn inkomen is ineens gedaald, en ik krijg geen huurtoeslag. Wat nu?

De hoogte van de huurtoeslag wordt bepaald aan de hand van uw inkomen van het huidige jaar. Als uw inkomen plotseling sterk daalt, dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Of als u al huurtoeslag ontvangt, recht op een hoger toeslagbedrag. Neemt u contact op met de belastingdienst voor meer informatie. Zij zijn op werkdagen te bereiken op telefoonnummer: 0800-0543. Valt u toch net buiten de huurtoeslagrekening, dan kent Trudo het huurquote-beleid.

Wanneer en hoe worden jaarlijks de hoogte van de Huurtoeslag bekend gemaakt?

VROM levert elk half jaar nieuwe grensbedragen en tabellen voor de berekening van de Huurtoeslag. Per 1 januari stelt VROM de nieuwe grenzen vast voor het inkomen van de huurder. De aanpassingen per 1 juli hebben betrekking op de hoogte van de huur. VROM maakt deze informatie bekend in een brief aan de gemeenten. U kunt deze brief, ook wel MG-circulaire genoemd, downloaden op de overzichtspagina van de MG's op de VROM-site.

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de huurtoeslag en stelt het recht en de hoogte van de Huurtoeslag jaarlijks vast.

Ik ga per de 15e van deze maand verhuizen. Krijg ik voor mijn nieuwe woning deze maand nog huurtoeslag?

Nee. U kunt alleen per hele maand huurtoeslag ontvangen. Als uw huurcontract voor uw nieuwe woning per de 1ste van de maand is ingegaan, dan kunt u wel voor deze maand huurtoeslag ontvangen. U moet u wel binnen 5 dagen na de ingangsdatum van de huurovereenkomst inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie op het nieuwe adres. U kunt maar voor 1 woning huurtoeslag ontvangen. Huurt u tijdelijk i.v.m. de verhuizing 2 woningen? Kies dan voor de woning met de hoogste huurtoeslagbijdrage.

Kan ik huurtoeslag aanvragen via Trudo?

Nee, sinds 1 januari 2006 wordt de huurtoeslagregeling rechtstreeks uitgevoerd door het Ministerie van VROM.
Kijk voor meer informatie over huurtoeslag op de site van de belastingdienst

Onderhoud

Als ik onderhoudsklachten aan mijn nieuwe woning heb, bij wie kan ik dan terecht?

Onderhoudsklachten aan de privé gedeelten van uw appartement en het onderhoud aan een eengezinswoning zijn altijd voor rekening en risico van de eigenaar. U dient de klachten dus zelf op te lossen.


Voor onderhoudsklachten die betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex waarin u woont, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke VVE-manager van vb&t vve diensten bv.

Indien u meent dat er sprake is van een verborgen gebrek waarvoor Trudo aansprakelijk is, kunt u contact opnemen met uw verkoopmakelaar.

Wie betaalt het vijfjaarlijkse inspectierapport?

Voor alle duidelijkheid. De vijfjaarlijkse inspectie geldt alleen bij Slimmer Kopen® Buurtwonen.
De kosten van het driejaarlijkse inspectierapport zijn voor rekening van de bewoner. Deze kosten bedragen rond de € 215 incl. BTW (prijspeil 1 januari 2008, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de cbs-index) en worden, conform hetgeen hierover is afgesproken in de inspectieovereenkomst, middels automatische incasso afgeschreven.

Wanneer wordt onderhoud aan de Slimmer Kopen® Buurtwoning geïnspecteerd?

Binnen drie jaar na ondertekening van de inspectieovereenkomst zal de eerste inspectie plaatsvinden en daarna vervolgens weer iedere drie jaar. U ontvangt vanzelf een brief als het (weer) zover is.

Is er een onderhoudsverplichting en zo ja, wordt het ten laste van de kopers komende onderhoud verricht via een onderhoudsfonds of anderszins?

- De koper is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en bepaalt dus ook zelf wie het uitvoert en wanneer het onderhoud plaatsvindt.

- Bij Slimmer Kopen® Buurtwonen wordt daarnaast vanaf de verkoop elke drie jaar een inspectierapport van het casco opgemaakt. Dit rapport informeert u over de kwaliteit van de woning. De inspectiekosten zijn voor uw rekening. Om fors achterstallig onderhoud te voorkomen, bent u bij Slimmer Kopen® Buurtwonen verplicht om gebreken op het gebied van constructieve, brand- of gebruiksveiligheid op te lossen. Voor het oplossen van deze gebreken geldt altijd een redelijke termijn. In principe is dat een periode van 3 jaar, zodat het onderhoud kan worden ingepast in uw (financiële) planning.

Moet ik me houden aan keuze schilderwerk, binnen en buiten?

Bij een koopwoning, en daartoe behoort ook een Slimmer Kopen®-woning, komt het onderhoud aan uw woning  geheel voor eigen rekening en risico. Hier valt ook de kleurstelling van het schilderwerk aan binnen– en buitenzijde onder.
Dit is anders als u een appartement koopt, en dat geldt voor alle eigenaren van een appartement! U wordt dan automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren.

Voor de buitenkant van de woning beslist de Vereniging van Eigenaren bij meerderheid van stemmen over veranderingen in de kleurstelling van het schilderwerk. Voor de binnenkant van de buitenkozijnen wordt de kleurstelling (of het kleurenpallet) ook door de Vergadering van Eigenaren vastgesteld. Neemt u daarvoor dus contact op met uw VVE-manager bij vb&t vve diensten bv.

Als onderhoudsgebreken niet worden hersteld, wat gebeurt er dan?

Als de onderhoudsgebreken, zoals beschreven in het inspectierapport, niet worden hersteld, biedt het Slimmer Kopen® Buurtwonen-koopcontract de mogelijkheid dat Trudo de werkzaamheden voor rekening van de koper laat verrichten, waarbij de koper naast de daarmee gemoeide kosten tevens een boete aan Trudo  verschuldigd is.

Waarom moet er iemand thuis zijn tijdens de inspectie aan mijn Slimmer Kopen® Buurtwoning?

Het gaat bij de inspectie weliswaar om de buitenkant van uw woning maar om de staat van bijvoorbeeld het dak goed te kunnen beoordelen zal de inspecteur toch uw woning in moeten. Daarom is het van belang dat er iemand thuis is die de deur voor hem open kan doen en eventuele vragen kan beantwoorden.

Woningaanpassing

Waar kan ik woningaanpassing voor gehandicapten aanvragen?

Als u om medische redenen een verhuiskostenvergoeding of een aangepaste woning nodig heeft, kunt u terecht op  www.regelhulp.nl. Op deze nieuwe website krijgen gehandicapten, chronisch zieken en ouderen online hulp bij het aanvragen van de voorzieningen op het gebied van zorg, sociale zekerheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Regelhulp komt overeen met het WMO-loket van de gemeente Eindhoven en beoordeelt uw situatie.  U kunt het WMO-loket ook bellen: 040-238600

Klusvrijheid

Moet ik een verbouwing zelf betalen?

Ja, maar in bepaalde gevallen wordt voor verbeteringen aan de woning een gedeeltelijke vergoeding gegeven.

Moet ik de wijzigingen verwijderen als ik ga verhuizen?

Als u gaat verhuizen zijn er een aantal mogelijkheden met betrekking tot uw wijzigingen. De verhuurmakelaar bepaalt uiteindelijk welke situatie op uw wijziging van toepassing is:

-  Trudo accepteert de door u aangebrachte wijzigingen. Dit is het geval als de wijzigingen in een goede technische en bouwkundige staat verkeren en als ze voldoen aan de door ons gestelde normen.
- U moet de wijzigingen ongedaan maken als deze in een slechte staat verkeren of niet voldoen aan de normen van Trudo.
- U neemt de wijziging mee naar uw volgende woning, bijv een keuken. U moet er dan wel voor zorgen dat er een andere keuken voor in de plaats komt, die aan dezelfde eisen voldoet als de oorspronkelijke keuken.

Hoe zit het met gas en elektra?

Veranderingen aan nutsvoorzieningen (elektra, gas, water, etc.) zijn toegestaan, mits u ze laat uitvoeren door een erkend installateur.

Moet ik me houden aan de kleurkeuze van het schilderwerk, binnen en buiten?

Dat hangt af van wat daarover staat in uw huurcontract. In principe beslist Trudo over veranderingen in de kleurstelling van het schilderwerk aan de buitenkant van de woning. U bent zelf verantwoordelijk voor het schilderwerk aan de binnenzijde van uw woning.

Ik wil iets veranderen aan mijn huurhuis, moet ik dat aanvragen?

Wanneer u veranderingen aan het casco van uw huurhuis wilt aanbrengen, moet u dit altijd schriftelijk aanvragen. Of u toestemming heeft om veranderingen aan te brengen aan de binnenzijde van uw woning, hangt af van de huurovereenkomst die u heeft. Kijk voor meer informatie dus in uw huurcontract of neem contact op met de afdeling beheer.

Kapvergunning

Ik heb last van overhangende takken van een boom (of bomen) van de buren, kan ik hier iets aan doen?

Neem eerst contact op met uw buren en vraag of zij hun boom of bomen willen snoeien. Als uw buren hun boom (of bomen) op uw verzoek niet snoeien binnen de afgesproken termijn, dan mag u de takken die boven uw tuin hangen snoeien.

Ik wil een boom uit mijn tuin verwijderen, heb ik hiervoor een kapvergunning nodig en zo ja, waar kan ik deze krijgen?

U kunt het formulier 'kapvergunning: aanvraag' onder aan deze pagina gebruiken of contact opnemen met de onderhoudservice. Onze opzichter komt dan langs om te beoordelen of de overlast die de boom veroorzaakt een gegronde reden is om een kapvergunning aan te vragen. Indien dit het geval is, zal Trudo bij de gemeente een kapvergunning aanvragen. De kosten van de kapvergunning (leges) en het rooien van de boom komen overigens wel voor uw rekening.

Verbouwen en verbeteren

Moet ik een verbouwing zelf betalen?

Ja, maar in bepaalde gevallen wordt voor verbeteringen aan de woning een gedeeltelijke vergoeding gegeven.

Moet ik de wijzigingen verwijderen als ik ga verhuizen?

Als u gaat verhuizen zijn er een aantal mogelijkheden met betrekking tot uw wijzigingen. De verhuurmakelaar bepaalt uiteindelijk welke situatie op uw wijziging van toepassing is:

- Trudo accepteert de door u aangebrachte wijzigingen. Dit is het geval als de wijzigingen in een goede technische en bouwkundige staat verkeren en als ze voldoen aan de door ons gestelde normen.
- U moet de wijzigingen ongedaan maken als deze in een slechte staat verkeren of niet voldoen aan de normen van Trudo.
- U neemt de wijziging mee naar uw volgende woning, bijv een keuken. U moet er dan wel voor zorgen dat er een andere keuken voor in de plaats komt, die aan dezelfde eisen voldoet als de oorspronkelijke keuken.

Hoe zit het met gas en elektra?

Veranderingen aan nutsvoorzieningen (elektra, gas, water, etc.) zijn toegestaan, mits u ze laat uitvoeren door een erkend installateur.

Moet ik me houden aan de kleurkeuze van het schilderwerk, binnen en buiten?

Dat hangt af van wat daarover staat in uw huurcontract. In principe beslist Trudo over veranderingen in de kleurstelling van het schilderwerk aan de buitenkant van de woning. U bent zelf verantwoordelijk voor het schilderwerk aan de binnenzijde van uw woning.

Ik wil iets veranderen aan mijn huurhuis, moet ik dat aanvragen?

Wanneer u veranderingen aan het casco van uw huurhuis wilt aanbrengen, moet u dit altijd schriftelijk aanvragen. Of u toestemming heeft om veranderingen aan te brengen aan de binnenzijde van uw woning, hangt af van de huurovereenkomst die u heeft. Kijk voor meer informatie dus in uw huurcontract of neem contact op met de afdeling beheer.

Klachten en overlast

Hoe kan ik overlast melden?

U kunt overlast melden via het formulier "Overlastmelding"

Er slingert nogal wat troep bij mij door de straat. Kan Trudo hier iets aan doen?

Trudo is niet verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte; dat is een taak van de gemeente.

Ik heb overlast van de buren, kunt u hier iets aan doen?

In eerste instantie moet u zelf proberen om samen met uw buren tot een oplossing te komen. Ook kunt u de politie bellen als het om overlast gaat zoals overmatig geluid of ruzies. Wij verzoeken u schriftelijk aan ons te melden wat voor overlast u ondervindt als uw eigen pogingen om het probleem op te lossen geen resultaat opleveren. Wij zullen dan bekijken in hoeverre wij u kunnen helpen.

Vereniging van Eigenaars

Wat is een Vergadering van Eigenaren?

De Vergadering van Eigenaren is het hoogste orgaan binnen een VvE en vindt tenminste eenmaal per jaar plaats. Tijdens deze vergadering wordt informatie uitgewisseld en vindt besluitvorming plaats over bijvoorbeeld exploitatiekosten, de begroting en het onderhoud. De voorzitter van de VvE wordt tijdens de Vergadering van Eigenaren gekozen. Volgens de splitsingsakte is de taak van de voorzitter beperkt tot het voorzitten van de Vergadering van Eigenaren maar in de praktijk is de voorzitter daarnaast ook vaak het aanspreekpunt voor zowel bewoners als de bestuurder van de VvE.

Wie bestuurt en administreert de VvE?

VB&T VvE Diensten verzorgt voor alle complexen waarin Trudo appartementen verkoopt, gedurende de eerste 3 jaar de administratie en het Bestuur. Per complex is er één VvE-manager. Na 3 jaar kan door de Vergadering van Eigenaren een nieuw bestuur aangesteld worden.

Wat doet de Bestuurder van de VvE en hoe komt hij op die positie?

De Vergadering van Eigenaren moet een bestuurder aanstellen. De bestuurder moet de besluiten van de Vergadering van Eigenaren uitvoeren en toezien op de naleving van de bepalingen in de splitsingsakte. Ook dient de bestuurder vergaderingen te organiseren en de financiële administratie te voeren. Het goed besturen van een VvE is een vak en vraagt veel tijd. Daarom wordt vaak een professionele bestuurder aangesteld. Gaat het om een complex waar Trudo huurwoningen heeft verkocht, dan is in de akte van splitsing vastgelegd dat VB&T VvE Diensten als eerste de rol van bestuurder op zich neemt.

Welke kosten zitten er in de servicekosten die ik moet betalen aan de VvE?

In de servicekosten zijn bedragen opgenomen voor onder meer:

- het uitvoeren van onderhoud aan het complex (en het toezicht daarop)
- verzekeringen
- glasfonds
- ontstoppingsfonds
- water, elektra en schoonmaak algemene ruimtes
- groenonderhoud
- liftonderhoud
- intercominstallatie
- automatische deuren (indien van toepassing)
- glazenwasinstallaties
- VvE beheer

Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Daarbij gaat het om:

- Opstellen jaarbegroting en bijdrage per appartementsrech
- Meerjaren onderhoudsplanning en -raming op basis van periodieke inspecties
- Verzorgen van de financiële administratie
- Incasso van de periodieke bijdrage
- Verzorgen van de ledenadministratie
- Nieuwe eigenaren informeren
- Regelen van het grootonderhoud
- Verzorgen van het klachtenonderhoud
- Toezien op het schoonhouden van het gebouw

Hoeveel betaal ik met mijn servicekosten mee aan de kosten van de VvE?

Iedere appartementseigenaar betaalt een deel van de kosten van de VvE: de totale kosten maal het breukdeel. De afzonderlijke breukdelen staan vermeld in de koop- en splitsingsakten. U betaalt dus evenredig mee aan de kosten van de VvE.

Hoe vaak vergadert de VvE en kan ik daar ook bij zijn?

De Vergadering van Eigenaren komt tenminste éénmaal per jaar bijeen en neemt besluiten bij meerderheid van stemmen. Als u appartementsrechthouder bent (eigenaar van een appartement in het complex) ontvangt u vanzelf een uitnodiging voor de vergaderingen.

Hypotheek wijzigen

Heeft Trudo VB&T ook een hypotheek voor mij?

Ja, wanneer u van Trudo VB&T een koopwoning aangeboden heeft gekregen, kunt u voor hypotheekadvies via Trudo/vb&t makelaarseen afspraak maken met onze hypotheekadviseur.

Slimmer Kopen

Welk deel van de waardeontwikkeling (vermindering óf vermeerdering) gaat naar Trudo?

Dat is afhankelijk van het met u gesloten contract. In de bepalingen treft u de overeengekomen waardedeling aan. Dit kan nooit meer zijn dan 50%. Klik hier voor meer informatie hierover.

Wat is de procedure bij terugverkoop aan Trudo?

Wilt u uw Slimmer Kopen® woning verkopen, dan biedt u deze eerst aan Trudo aan via een Slimmer Kopen® aanbiedingsformulier. In principe koopt Trudo de woning van u terug. Indien Trudo de woning niet terug wenst te kopen, zal zij dat schriftelijk kenbaar maken.

Een gecertificeerd en onafhankelijke taxateur stelt vervolgens voor rekening van Trudo een taxatierapport op. Uitgaande van de marktwaarde die in dat rapport staat vermeld, doet Trudo een prijsaanbod. Dit prijsaanbod bestaat uit de prijs die u bij de aankoop betaalde, plus een overeengekomen deel van de waardeontwikkeling tussen moment van aan- en verkoop. Voor het geval u het niet eens bent met het prijsaanbod is er een procedure om deze onherroepelijk en eenduidig vast te stellen. Klik hier voor meer informatie hierover.

Waarom is er een waardedeling bij de waardestijging van de woning?

Omdat Trudo bij aankoop van de woning een zeer grote korting geeft en dezelfde woning ook in de toekomst nog wil kunnen aanbieden voor een lage prijs. Op deze manier kunnen wij de doelgroep waarvoor deze woningen zijn bestemd - mensen die kopen nu (nog) te duur en te riskant vinden - blijven bereiken. Bovendien neemt Trudo bij een waardevermindering een gelijk deel voor haar rekening.

Mag mijn zoon/dochter, wanneer hij/zij bij ons inwoont, ons huurhuis, wat te koop wordt aangeboden, kopen? Of mag ik later, wanneer ik mijn Slimmer Kopen®-woning wil verkopen, aan mijn kinderen verkopen?

Trudo kan niet garanderen dat de woning die u terugverkoopt, zal worden doorverkocht aan uw kinderen. Slimmer Kopen® is een product om blijvend te kunnen voorzien in betaalbare huisvesting. Om die reden wil Trudo geen afspraken maken die er mogelijk toe leiden dat de Slimmer Kopen® woning niet in de vrije verkoop komt.

Als ik in een verzorgingshuis kom, kunnen mijn kinderen dan de Slimmer Kopen®-woning krijgen?

Trudo kan niet garanderen dat de woning die u terugverkoopt, zal worden doorverkocht aan uw kinderen. Slimmer Kopen® is een product om blijvend te kunnen voorzien in betaalbare huisvesting. Om die reden wil Trudo geen afspraken maken die er mogelijk toe leiden dat de Slimmer Kopen® woning niet in de vrije verkoop komt.

Mag mijn uitwonende zoon/dochter het huurhuis waarin ik woon en wat te koop wordt aangeboden, kopen?

Slimmer Kopen®-woningen worden expliciet aangeboden aan de zittende huurder maar uw kinderen hebben voorrang om uw woning te kopen wanneer u de huur officieel heeft opgezegd en de woning heeft verlaten. Voorwaarde is wel dat uw kinderen medehuurder zijn danwel al voor zeer lange tijd in de woning woonachtig zijn. De mogelijkheid tot koop geldt nadrukkelijk niet voor kinderen die reeds het huis uit zijn! Verder hanteren we dezelfde prijs en voorwaarden als voor ieder ander.

Mag ik wat veranderen aan mijn Slimmer Kopen®-woning (bijvoorbeeld een aanbouw of dakkapel)?

Dat mag maar de wijzigingen moeten wel binnen het bestemmingsplan passen en u moet goedkeuring van de gemeente hebben. Interne verbeteringen aan niet constructieve delen (bijvoorbeeld de keuken of het sanitair) kunt u altijd zonder toestemming doorvoeren.

Wat krijg ik, bij verkoop, terug van mijn investeringen in de woning?

In een aantal gevallen kunt u, bij verkoop, een deel van uw investeringen in de woning terugkrijgen. De eventuele meerwaarde wordt pas berekend ten tijde van de terugverkoop aan Trudo. Als de woning meer waard wordt, doordat u zelf verbeteringen hebt aangebracht, is de waarde van een aantal verbeteringen volledig voor u. Het gaat hierbij om uitbreidingen van het casco of verbeteringen aan douche, verwarming, sanitair en keuken. De overige waardeontwikkelingen worden gedeeld conform de in de koopovereenkomst overeengekomen ruilverhouding. Voor een toelichting op de wijze waarop het prijsaanbod wordt berekend, willen we verwijzen naar de toelichting per Slimmer Kopen® type. U vindt deze op www.slimmerkopen.nl

De gemaakte kosten van verbeteringen aan uw woning zijn dus niet gelijk aan de waardevermeerdering die deze verbeteringen met zich meebrengen. De taxateur bepaalt welke waardevermeerdering de verbeteringen opbrengen.

Kijk in uw koopcontract voor de daadwerkelijk met u gemaakte afspraken rondom terugkoop. De afspraken voor de in het verleden verkochte Profijtwoningen en Profijtappartementen wijken op onderdelen af van de Slimmer Kopen®-voorwaarden

Investeren in Slimmer Kopen®-woning. Als ik dat doe, ben ik dan al mijn geld kwijt?

Nee, als bepaalde investeringen de waarde van de woning blijvend verhogen, komt dat bij verkoop geheel of gedeeltelijk aan u ten goede. Het gaat hierbij om uitbreidingen van het casco of verbeteringen aan douche, verwarming, sanitair en keuken. U moet er wel rekening mee houden dat deze investeringen onderhevig zijn aan slijtage en veranderende modebeelden. Deze investeringen zullen als ze nog nieuw zijn wel meerwaarde leveren maar na een aantal jaren zal dit veel minder zijn. Uitgangspunt is altijd de waarde van de genoemde investeringen, niet de door u gemaakte kosten.

Kijk in uw koopcontract voor de daadwerkelijk met u gemaakte afspraken rondom terugkoop. De afspraken voor de in het verleden verkochte Profijtwoningen en Profijtappartementen wijken op onderdelen af van de Slimmer Kopen®-voorwaarden.

Als ik onderhoudsklachten aan mijn nieuwe woning heb, bij wie kan ik dan terecht?

Voor onderhoudsklachten die betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex waarin u woont, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke VVE-manager van vb&t vve diensten bv.

Onderhoudsklachten aan de privé gedeelten van uw appartement en het onderhoud aan een eengezinswoning zijn altijd voor rekening en risico van de eigenaar. U dient de klachten dus zelf op te lossen.

Indien u meent dat er sprake is van een verborgen gebrek waarvoor Trudo aansprakelijk is, kunt u contact opnemen met uw verkoopmakelaar.

Contact gegevens

Huurders | Onderhoud en reparatie

Telefoon
24 uur per dag, 7 dagen in de week 

Glasschade: 0800-8888833 (gratis)
Verstopping riool, afvoer: 0800-8888844 (gratis)

CV-storing vd Hoff Installatiebedrijf BV*: 0800-8888855 (gratis)
CV-storing Sankomij installatietechniek BV*: 0800-8888866 (gratis)
*zie instructiekaart bij CV

Storing water: 073 - 683 80 00 (Brabant Water)
Huisvuil: 040 - 238 60 00 (Openbare Werken Dienst)

Onderhoudsservice Sint Trudo
0800-8888811 (gratis)

Huurders | Huurbetaling

Corpsupport

Met vragen over huur, betalingsherinneringen en eventuele huurachterstanden kunnen onze klanten terecht bij Corp Support. Met een specialist als Corp Support bieden wij onze klanten een beter loket voor vragen over huurbetaling. 

Website
www.corpsupport.nl

E-mail
trudo@corpsupport.nl

Telefoon
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

0900-6666688 (gebruikelijke belkosten)

Bezoek
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Adres voor pinbetalingen
Avignonlaan 9
5627GA Eindhoven

Post
Postbus 1085
5602 BB Eindhoven

Huurders | Verhuur en beheer woonruimte

Trudowinkel

Email
beheer@trudo.nl

Telefoon
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur

0900 - 1111188 (gebruikelijke belkosten)

Bezoek
Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
Met afspraak: maandag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur

Adres Trudowinkel
Torenallee 80 (in het Veemgebouw, op de hoek Vershal het Veem)
Eindhoven

Post
Postbus 360
5600 AJ Eindhoven

 

Huurders | Beheer Kruidenbuurt, Bennekel en Woensel West

Buurtonderneming

Email
buurtonderneming@trudo.nl

Bezoek
Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
Met afspraak: maandag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur

Adres Buurtonderneming
Wenckenbachstraat 54
5621HB Eindhoven

Post
Postbus 360
5600 AJ Eindhoven

Huurders | Verhuur en Beheer bedrijfsruimtes

E-mail
Bijzondereprojecten@trudo.nl

Telefoon
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur

0900 - 4444488 (gebruikelijke belkosten)

Bezoek
Alleen op afspraak:

maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Adres
Torenallee 80 (in het Veemgebouw, op de hoek Vershal het Veem)
Eindhoven

Post
Postbus 360
5600 AJ Eindhoven

Huurders | Bijzondere Klanten

Email
bijzondereklanten@trudo.nl

Telefoon
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur

0900-2222288 (gebruikelijke belkosten)

Bezoek
Zonder afspraak:  maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Met afspraak: maandag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur

Adres
Lichttoren 12
5611 BJ, Eindhoven

Post
Postbus 360
5600 AJ Eindhoven

 

Kopers | Slimmer Kopen  

Trudo VB&T

Website
www.slimmerkopen.nl

Email
verkoop@trudovbt.nl
hypotheek@trudovbt.nl

Telefoon
Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

0800 - 88 88 899 (gratis)

Bezoek
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Adres
Vestdijk 180
5611 CZ Eindhoven

Post
Postbus 412
5600 AK Eindhoven

Kopers | VB&T VvE-diensten

E-mail
vve@vbtgroep.nl

Telefoon
Eigenaar-bewoners van appartementencomplexen kunnen het directe nummer van de VvE-manager van hun complex bellen. Indien dit nummer niet bekend is, kan men het volgende algemene nummer bellen.

Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 13:00 uur
0900 - 777 77 55 (gebruikelijke belkosten).

Bezoek
Alleen op afspraak:

 maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur
 vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Adres
Torenallee 80 (in het Veemgebouw, op de hoek Vershal het Veem)
Eindhoven

Post
Postbus 412
5600 AK Eindhoven

Professionele netwerk | Back Office

Stichting Sint Trudo

E-mail 
trudo@trudo.nl

Telefoon
Partijen uit het professionele netwerk van Sint Trudo worden verzocht zo veel mogelijk het directe nummer van hun contactpersoon bij Sint Trudo te bellen. Indien dit niet bekend is kan men het algemene nummer van de backoffice bellen.

040 - 23 59 888

Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 09.00 – 13.00 uur

Bezoek
Alleen op afspraak:

Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 09.00 – 13.00 uur

Adres
Torenallee 34
Eindhoven

Post
Postbus 360
5600 AJ Eindhoven

 

zonnepanelen

Moet ik van energiemaatschappij veranderen om gebruik te kunnen maken van dit aanbod?

Nee, u hoeft niet van energiemaatschappij te veranderen als u dat niet wilt. Bij alle energiebedrijven kan de afgenomen stroom worden gecompenseerd door opgewekte zonnestroom.

Werken mijn elektrische apparaten wel goed op zonne-energie?
Ja, er is geen enkel verschil met gewone energie van het energiebedrijf. De opgewekte energie wordt namelijk via een omvormer geschikt gemaakt voor uw huishoudelijke apparatuur.

Hebben zonnepanelen consequenties voor de puntenwaardering van mijn woning?

Per 1 juli 2011 is het energielabel onderdeel van de woningwaardering. Hoe beter het energielabel van de woning, hoe hoger de maximale huurprijs. Het aanbrengen van zonnepanelen op de woning leidt daarom tot een hogere puntenwaardering.

Hebben zonnepanelen consequenties voor het energielabel van mijn woning?

Het energielabel geeft met klassen (A tot en met G) en kleuren (groen tot en met rood) aan hoe energie(on)zuinig uw woning is. Energielabel A (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig. Voor meer informatie: www.energielabel.nl. Indien een woning over een zonnepanelen beschikt, dan betekent het dat de jaarlijkse energiekosten lager zijn dan een reguliere woning en leidt dat tot een hoger energielabel.

Blijven de zonnepanelen bij verhuizing achter?

Ja, de zonnepanelen blijven eigendom van Trudo en horen bij de woning. Ze blijven dus achter als u verhuist.

Wat is het verschil tussen PV-panelen en zonnepanelen?

Geen verschil, er wordt precies hetzelfde mee bedoeld. PV staat voor Photo Voltaïsch en dat is het proces waarbij zonlicht door zonnecellen wordt omgezet in gelijkstroom.

Waar kan ik nog meer extra informatie vinden?

Op de landelijke infosite http://www.1miljoenzonnepanelen.nl/ vindt u alle belangrijke informatie.

Kan ik zonnepanelen zelf monteren?

Ja, als u een beetje handig bent in principe wel. Maar omdat u huurder bij Trudo bent, komt een erkend installatiebedrijf de installatie gratis bij u uitvoeren.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?    

De levensduur van zonnepanelen ligt momenteel minimaal 25 jaar. Een systeem met zonnepanelen is onderhousarm. Over een periode van 20 jaar zal de omvormer waarschijnlijk het enige onderdeel zijn dat een keer vervangen moet worden. Het vervangen van de omvormer gebeurt zonder extra kosten.

Zijn zonnepanelen verzekerd voor schade of diefstal?

Ja, dat is geregeld via de opstalverzekering van Trudo. U heeft hier dus geen omkijken naar.

Is zonne-energie veilig?

Alle producten zijn gecertificeerd, ook op het gebied van veiligheid. Daarmee zijn zonnepanelen net zo veilig als elk ander huishoudelijk elektrisch apparaat.

Hoe verreken ik mijn verbruik en opbrengst met het energiebedrijf?

Heeft u op een zonnige dag meer energie opgewekt dan verbruikt, dan wordt de extra energie teruggestuurd op het elektriciteitsnet. Uw verbruiksmeter loopt dan terug. Verbruikt u meer stroom dan u zelf kunt opwekken met de zonnepanelen, dan loopt de verbruiksmeter op, want dan neemt u gewone stroom af van uw energieleverancier. Het is verstandig om uw energieleverancier te informeren over de installatie van zonnepanelen.

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Nee. Alleen voor panelen op monumenten of op woningen binnen een beschermd stadsgezicht is een vergunning nodig.

Werken zonnepanelen wel in de winter?

Ja. Zonnepanelen werken niet alleen op fel zonlicht, maar ook op gewoon daglicht. Wolken houden maar een deel van het zonlicht tegen; anders zouden we op een bewolkte dag ook niets zien.

Zit ik zonder stroom als de zon niet schijnt?

Nee, ook als het bewolkt is, produceren uw panelen elektriciteit. ’s Avonds en ’s nachts verbruikt u ‘gewone' energie van uw energieleverancier, zoals u dat gewend bent. Heeft u op een zonnige dag meer energie opgewekt dan u verbruikt, dan wordt die extra energie teruggestuurd, het elektriciteitsnet op. Uw verbruiksmeter loopt dan terug. Aan het einde van het jaar zal uw energiebedrijf dat met u verrekenen (salderen).

Werken mijn elektrische apparaten wel goed op zonne-energie?

Ja, er is geen enkel verschil met gewone energie van het energiebedrijf. De opgewekte energie wordt namelijk via een omvormer geschikt gemaakt voor uw huishoudelijke apparatuur.

Werken mijn elektrische apparaten wel goed op zonne-energie?

Ja, er is geen enkel verschil met gewone energie van het energiebedrijf. De opgewekte energie wordt namelijk via een omvormer geschikt gemaakt voor uw huishoudelijke apparatuur.

Wie bel ik bij een storing?

Bij een storing van het zonne-energiesysteem kunt u contact opnemen met Dubotechniek Energie B.V., tel. 0418-597450.

Moet ik mijn zonnepanelen ook onderhouden?

In de meeste gevallen niet. De panelen moeten natuurlijk schoon zijn om goed zonlicht op te kunnen vangen, maar omdat ze altijd schuin worden geplaatst (ook op een plat dak), spoelt vuil er bij een regenbui gewoon weer vanaf. Een jaarlijkse reiniging is alleen nodig als de panelen staan opgesteld in de buurt van een spoor, drukke snelwegen of onder de rook van zware industrie.

Krijg ik belastingvoordeel als ik zonnepanelen aanschaf?

Jazeker. Als u zonnepanelen plaatst, wekt u zelf energie op. Hierover betaalt u geen energiebelasting. Voor de energie van het energiebedrijf betaalt u bruto 12,9 cent belasting per kWh. Dat loopt bij een energieopbrengst van 2.200 kWh op tot wel 283 euro per jaar.

Wanneer worden de zonnepanelen geïnstalleerd

Hier kunt u een akkoordverklaring downloaden. Zodra wij deze ondertekend hebben ontvangen samen met een IB-60 formulier, nemen wij uw aanvraag in behandeling. U kunt zo’n IB-60 formulier aanvragen bij de Belastingdienst, gratis via de Belastingtelefoon: 0800-0543. Reageren kan tot 20 oktober 2013. Dit jaar worden maximaal 250 woningen voorzien van zonnepanelen. Op basis van het (laagste) inkomen worden 250 huurders geselecteerd. In november wordt met hen een afspraak gemaakt voor een opname en daarna de installatie van de zonnepanelen.

Hoe kan ik zien hoeveel energie ik opwek en teruglever?

De energie die u teruglevert aan het netwerk van uw energieleverancier kunt u meten via een normale draaischijfmeter (Ferrarismeter) of een digitale meter. Op die meters ziet u ook uw verbruik. Bij teruglevering zullen zowel de draaischijfmeter als de teller van de digitale meter teruglopen.
Uw meter wordt overigens gratis vervangen door een ‘slimme meter'. Deze gratis verbruiksmeter krijgt een plaatsje in uw meterkast. Het is inderdaad een slim apparaat, want;
• u ontvangt een heel nauwkeurige energierekening, zonder geschatte meterstanden (dus geen bijbetalingen aan het einde van het jaar).
• u hoeft zelf geen meterstanden meer door te geven of een meteropnemer in huis te laten; dat regelt de slimme verbruiksmeter voor u.
u kunt uw eigen energieverbruik heel precies bijhouden en dus heel gericht advies vragen hoe u nog meer op uw energiekosten kunt besparen.

 

 

Waarom vindt er eerst een technische opname plaats als ik zonnepanelen wil laten plaatsen?

In de eerste plaats om te kijken of er voldoende ruimte op uw dak aanwezig is en er niet teveel schaduw is. Maar ook om te kunnen bekijken of uw groepenkast geschikt is. Er mag uit veiligheidsoverwegingen namelijk niet teveel vermogen op één groep van een elektrische installatie zitten. We moeten dus kijken of uw groepenkast geschikt is voor tien zonnepanelen, of eventueel nog een lege groep beschikbaar of dat misschien een extra groep in de meterkast moet worden bijgemaakt. Dat laatste kost u als huurder niets extra's.

Krijg ik uitleg over de werking van de verbruiksmeter?    

Natuurlijk geeft de installateur u uitleg over de werking van de bij u geïnstalleerde apparatuur. Mocht u later toch nog vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met Dubotechniek Energie B.V., tel. 0418-597450.

Hoe lang is de installateur bezig?

De installateur heeft aan één werkdag voldoende om het hele systeem te installeren.

Moet mijn dak opengemaakt worden voor de montage?

Nee, de montage gebeurt bovenop de bestaande dakbedekking.

Brengt de installatie veel rommel of overlast met zich mee?

Nee, de werkzaamheden vinden voornamelijk buiten uw woning plaats, op het dak. Alleen voor het plaatsen van de omvormer en slimme verbruiksmeter en het eventueel aanpassen van uw groepenkast moet de installateur binnen werken. De kabel die de stroom van de zonnepanelen naar de omvormer leidt, wordt door het dak gevoerd. Hiervoor wordt een gat geboord, dat uiteraard goed wordt afgedicht om lekkage te voorkomen. De omvormer wordt zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst, liefst op zolder.

Waarom heb ik een omvormer nodig?    

Zonnepanelen wekken gelijkstroom op, maar in woningen gebruiken we wisselstroom. Een omvormer zet die gelijkstroom om naar wisselstroom en pas dan kan de stroom het elektriciteitsnet in worden geleid.

Waarom zou ik kiezen voor zonne-energie?

De zon is een gratis energiebron. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt er elektriciteit opgewekt. Die elektriciteit wordt via een omvormer geschikt gemaakt voor gebruik in uw woning. Goed voor het milieu én goed voor uw portemonnee! Bij een gemiddelde stijging van de elektriciteitsprijs van 4,0% kan uw voordeel in 20 jaar tijd oplopen tot ruim € 2.400,-. Ontvangt u huurtoeslag, dan wordt een groot deel van de gevraagde huurverhoging vergoed. Dan is uw voordeel dus nóg groter!

Op wat voor dak kunnen zonnepanelen worden aangebracht?

Deze actie voorziet in zonnepanelen op schuine daken. Als ze tussen het zuidoosten en zuidwesten gericht kunnen worden, leveren ze het meeste rendement op.

Ik ben een Slimme Koper. Kan ik dan ook zonnepanelen bij Trudo kopen?

Nee, dit aanbod geldt alleen voor huurders. Er zijn vele mogelijkheden om als eigenaar zonnepanelen te kopen. Tip: kijk eens op internet. Daar zijn veel aanbieders te vinden die vrijblijvend een offerte maken.

Wat zijn de technische specificaties van de set zonnepanelen?

Het standaard pakket zonnepanelen bestaat uit:
• tien A-kwaliteit zonnepanelen van het merk JA Solar, type JAP6 60/250/3BB, 10 jaar garantie, 25 jaar vermogensgarantie
• Kwaliteitsomvormers met uitleesfunctie van het merk PowerOne, type UNO-2.0-I-OUTD-S, 5 jaar garantie
• Kabels en connectoren conform beste standaard

Contact gegevens Kopers

Slimmer Kopen (Trudo VB&T)

Website
www.slimmerkopen.nl

Email
verkoop@trudovbt.nl
hypotheek@trudovbt.nl

Telefoon
Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur
040 269 69 89

Bezoek
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Adres:
Vestdijk 180
5611 CZ Eindhoven

Post
Postbus 412
5600 AK Eindhoven

 

Slimmer Kopen (Trudo VB&T)

Website
www.slimmerkopen.nl

Email
verkoop@trudovbt.nl
hypotheek@trudovbt.nl

Telefoon
Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur
040 269 69 89

Bezoek
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Adres:
Vestdijk 180
5611 CZ Eindhoven

Post
Postbus 412
5600 AK Eindhoven