HOME > Actueel > Sint Trudo zoekt een Lid Raad van Commissarissen
4 oktober 2017

Sint Trudo zoekt een Lid Raad van Commissarissen

Sint Trudo zoekt een Lid Raad van Commissarissen die deel gaat uitmaken van een Raad van Commissarissen, bestaande uit 4 leden.

De Raad van Commissarissen (RvC)  heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de door haar in stand gehouden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de woningcorporatie en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden (artikel 31 Woningwet).

De RvC vervult binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten en de Governancecode zijn toegekend, zijn de rol van toezichthouder op het bestuur, de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur en de rol van werkgever van het bestuur. Vanuit deze rollen houdt de RvC zich bezig met:

Toezichtsrol

1. toezicht houden op het beleid van het bestuur, realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur beleid voert
2. Het oog houden risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen
3. Het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie
4. Goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, bestuursreglement en/of Governancecode woningcorporaties

Klankbordrol

1. Reflecteren met het bestuur over de strategie in relatie tot de omgeving
2. Reflecteren met het bestuur bij omvangrijke operationele beslissingen
3. Ondersteunen van het bestuur bij strategische beslissingen
4. Geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het bestuur

Werkgeversrol

1. Bepalen van de omvang en de vormgeving van de topstructuur
2. Werven, selecteren en benoemen van het bestuur
3. Vaststellen van de beloning van het bestuur
4. Jaarlijks beoordelen van het functioneren van het bestuur op basis van de resultaten van de prestatie afspraken
5. Bevorderen van de ontwikkeling van competenties van het bestuur
6. Schorsen en ontslaan van het bestuur
7. (bewust nadenken over) de opvolging van het bestuur
8. Zorgdragen voor de continuïteit in het bestuur bij tussentijds ontslag

Maatschappelijke rol

1. Toezien op c.q. zorgdragen voor een passende uitvoering van de maatschappelijke opdracht van woningcorporaties
2. Toezien op de wijze waarop de zorgplicht voor de doelgroep t.a.v. keuzevrijheid, de leefbaarheid van wijken en het faciliteren van een woon carrière wordt vormgegeven

Criteria

Kerntaak gehele RvC: toezicht en advies

formele en inhoudelijke beoordeling van het beleid
• onderschrijft en bewaakt de doelstelling van de stichting
• bestuur met raad terzijde staan
• beoordeling/benoeming,schorsing, ontslag bestuurder(s)
• openbaar maken, naleven en handhaven van de Governancecode 2015
• goedkeuring jaarrekening en begroting
• vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang
• contact onderhouden en procesmatige afstemming organiseren met het Klantenplatform van Sint Trudo
• kwalitatieve bezetting RvC
• goedkeuring van besluiten van het bestuur zoals beschreven in de statuten en reglementen
• benoeming van accountant

Gewenste samenstelling van de RvC

de kandidaat moet in het team passen. Het Klantenplatform is betrokken bij het wervingsproces
• de RvC bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden waarvan de kandidaat die we zoeken het volgende profiel kent: innovatie, emancipatie, mens en organisatie
• gezien de samenstelling van de RvC gaat onze voorkeur uit naar een vrouw

Competenties

Kennis, ten minste op een van de Volgende kennisgebieden:
Volkshuisvesting (politiek), volkshuisvesting (vastgoed), bedrijfskundig/organisatiekundig, sociaal-economisch (maatschappelijk), financieel-economisch

Ervaring/vaardigheden:
Brede maatschappelijke ervaring c.q. netwerk,
Ervaring met strategische complexe besluitvorming
Kunnen beoordelen en toetsen van beleid
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
Affiniteit met de doelstelling van de organisatie

Competenties/kenmerken:
Onafhankelijke houding
Collegiaal/teamgericht
Betrouwbaar, integer
Sterk analytisch vermogen
Bereidheid (en de mogelijkheid) tijd te besteden in het toezicht
(lokale) binding met de doelgroepen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margreet Luikinga van The Execution Network via margreetluikinga@executivenetwork.nl

LEES OOK